change language to ENGLISH
English language

O NÁS | STANOVY | KONTAKT


 

Tématické odborné sešity WTA

WTA vydala řadu tématických sešitů, zabývajících se odbornými problémy, které se dotýkají sanací a rekonstrukcí staveb a péče o památky. Tyto sešity jsou v německém originále k dispozici v sekretariátě WTA CZ, Praha 1, Novotného lávka 5, III. p., čís.místnosti 304. Sešity mohou členové WTA CZ zdarma studovat v sekretariátě.

V případě zapůjčení ke studiu domů se vybírá vratná záloha 1.000,- Kč, která se vrací při vrácení vypůjčeného sešitu. Nečlenové WTA CZ hradí výpůjčné.

Z organizačních důvodů doporučujeme dohodnout návštěvu předem na tel. čísle 221 082 397.

WTA – Tématické odborné sešity

Názvy jednotlivých článků jsou:

WTA – Sešit 1

Vliv solí při zvětrávání (51 stran)

 • Úvod a specifikace problému
 • Relevantní data v souvislosti s poškozováním stavebních minerálních hmot
 • Ukázka působení účinků solí na stavební minerální hmoty
 • Všeobecné
 • Sůl a vlhkost
 • Ukázka působení solí na stavební minerální hmoty
WTA – Sešit 2

Zabezpečení jakosti (123 stran)

 • Předmluva
 • Stavebně-fyzikální zabezpečení jakosti – požadavky na údržbu stavebního objektu
 • Systémy zabezpečení jakosti s oporou v DIN ISO 9000 a jejich použití v praxi
 • Zabezpečení jakosti a udržování stavebního objektu
 • Úvahy k zabezpečení jakosti při udržování stavebního fondu v památkové péči
 • Systémy zabezpečení jakosti – víc byrokracie ve stavebnictví nebo lepší jakost?
 • Zabezpečení jakosti – módní trend nebo nezbytnost
WTA – Sešit 3

Přenos vlhkosti a trvanlivost betonu (137 stran)

 • Poréznost a obsah vlhkosti
 • Vysoušení a rozdělení vlhkosti
 • Obsah vlhkosti a karbonatace
 • Absorbce vlhkosti a škodlivých látek
 • Povrchová technologická opatření
 • Příklady případů z praxe
WTA – Sešit 4

Upevňovací fasádní prvky (144 stran)

 • Zkušenosti se zavěšenými fasádami z pohledu stavebníka
 • Podstatné charakteristiky stavebních hmot
 • Upevňovací technika a kovové stavební fasády
 • Koroze v oblasti fasád
 • Principy dimenzování
 • Zadem větrané fasády – stavebně - fyzikální požadavky
 • Zabezpečení jakosti, kontrola a údržba
 • Souhrn literatury
WTA – Sešit 5

Injektování trhlin (111 stran)

 • K příčinám trhlin v železobetonových stavebních dílcích
 • Možnosti uplatnění utěsněných injektáží pro sanace staveb
 • Možnosti uplatnění cementových suspenzí pro sanace staveb
 • Injektáž trhlin v rámci koncepce obnovy
 • Injektování trhlin – Souhrn literatury 1977-1996
WTA – Sešit 6

Opravy zdiva (129 stran)

 • Předmluva
 • Expertní systém pro posouzení jevů zpustnutí na historických zděných konstrukcích
 • Biologické rozrušení zdiva
 • Geoelektrické vyšetřovací metody pro stanovení dutin před a po použití injektáží
 • Anti-graffiti-systém: vratná povrchová ochrana v teorii a praxi
 • Zkušenosti s postupy k mechanickému utěsnění spár zdiva
 • Nové možnosti určování vlhkosti na zdicích materiálech pomocí analýz ultrazvukových signálů
 • Historický cihelný materiál – charakteristika, obrazy škod a příčiny škod
 • Příklad úspěšného utěsnění zdiva a mezilehlé hliněné podlahy gelem proti tlakové vodě
WTA – Sešit 7

Systémy sanačních omítek (155 stran)

 • Předmluva
 • Systémy sanačních omítek – úvod
 • Profily vlastností sanačních omítek s ohledem na usazování solí
 • Vliv vody a roztoků soli na sanační omítky s rozdílnou porézností
 • Přenos soli v standardních sanačních omítkách
 • Putování vlhkosti a prostup soli ve zdivu a v sanační omítce
 • Struktura a odolnost sanačních omítek při větším zatížení vlhkostí a solí
 • Sanační omítky – jen vedlejší opatření
 • Srovnávací měření vlhkostně – technických vlastností sanačních omítek v laboratoři a na objektu
 • Praktické porovnání sanačních omítek, výsledky šetření z výzkumného projektu BMFT – „Diagnostika a terapie nadměrného zatížení vlhkostí a solí v historických zděných komplexech“
 • Souhrn výsledků – význam pro praxi
WTA – Sešit 8

Metoda k odsolení přírodního kamene, zdiva a omítky (147 stran)

 • Předmluva
 • Postup vlhkosti v pórovitých materiálech pro stavebnictví
 • Metody, postupy a inovační techniky odsolování, případně u putování soli
 • Odsolování pomocí vyrovnání gradientu koncentrace
 • Odsolování pomocí konvekčních postupů
 • Odsolování pomocí elektromigrace
 • Biologická přeměna soli
WTA – Sešit 9

Opravy betonu – aktuální témata (131 stran)

 • Co může vykonat tryskání vysokotlakou vodou a jak lze taková opatření provést
 • Eroze na betonových površích, zapříčiněná vodou se splaveninami – poškození, zkušební metodika a opravná opatření
 • Změny struktury, zapříčiněné silikátovým prachem i hydrofobním prostředkem z hlediska technické ochrany proti korozi
 • Zkouška ochranného systému povrchu s ohledem na přemostění trhlin a přejezdnost
 • Zkouška jakosti, zabezpečení jakosti a řízení jakosti u oprav betonu
 • Stavební hmoty pro stavební úkoly zítřka – perspektivy výzkumu stavebních hmot
 • Evropská normalizace „Výrobky a systémy pro ochranu a opravy stavebních dílů – stav, filosofie, další postup
WTA – Sešit 10

Hydrofobizace – podklady a provedení (154 stran)

 • Předmluva
 • Organo-křemičité sloučeniny pro ochranu staveb – makroskopické účinky a molekulární podklady
 • Průkaz účinnosti hydrofobizace Hydrofobizace, vysýchání a odolnost betonu proti mrazu
 • Hydrofobizace v praxi – výkonný postup pro beton i přírodní kámen
 • Zkušenosti s hydrofobizací na železobetonových konstrukcích – vybrané příklady
WTA – Sešit 11

Opravy zděných konstrukcí ve stavební památkové péči – nároky a skutečnost (95 stran)

 • Opatření k ochraně staveb z režného zdiva hrázděných konstrukcí vystavených povětrnosti
 • Posouzení těsnosti proti dešti a dlouhodobé odolnosti proti mrazu u staveb z pálených cihel
 • Projektové podklady při opravách, příp. obnovách staveb z pálených cihel
 • Moderní počítačové metody evidence stavu pro mapování škod na pohledových cihelných fasádách
 • K současnému stavu cihelných konstrukcí u vybraných sakrálních staveb v Meklenbursku – požadavky na stavebně diagnostické šetření pro projektované opravy
 • Zacházení s poškozenou historickou cihelnou konstrukcí z hlediska památkové péče
 • Druhy zděných konstrukcí v historických budovách v Meklenbursku – Předních Pomořanech
WTA – Sešit 12

Cementem pojené povlaky v zásobnících pitné vody (115 stran)

 • Předmluva
 • Škody na minerálních vnitřních povlacích zásobníků pitné vody
 • Vzájemné působení cementem pojených materiálů s vodou
 • Biokoroze cementem pojených materiálů
 • K hydrolytické korozi cementem pojených hmot
 • Pozorování cementem pojených povlaků v nádržích na pitnou vodu – typické škody
 • Technologie provádění povlaků
 • Rozvoj nových trvalých minerálních povlaků pro nádrže na pitnou vodu
 • Průkaz způsobilosti a kontrola jakosti
WTA – Sešit 13

Diagnostika stavební konstrukce a hodnocení jakosti (263 stran)

 • Předmluva
 • K současnému stavu stavebních památek
 • Kvalitativní nároky, přírodovědecky stanovené ztráty jakosti a strategie oprav stavebních konstrukcí
 • Cíle a výsledky zkoušek nedestruktivních metod u diagnózy stavebních konstrukcí
 • Měření vlhkosti na stavebních dílech
 • Nedestruktivní měření vlhkosti na historických objektech
 • Zkušenosti z měření při projektování a provádění oprav stavebních konstrukcí
 • Odhad nosnosti starých zděných konstrukcí
 • Zjištění příčin trhlin na stavebních dílech a příklady případů
 • Určování mechanických vlastností mezivrstev starých zděných konstrukcí
 • Prostředky a metody výpočetní techniky pro zobrazení stavu stavby
 • Uplatnění klasické fotogrametrie při zobrazení stavu stavby
 • Zkušenosti se znázorněním forem zvětrání na kartách u kamenných stavebních konstrukcí
 • Zachycení změn formy na površích stavebních dílů pomocí obrazového zpracování
 • Pozorování procesu vysýchání stěn budov pomocí měření tepelného toku
 • Kartotéka pro rozdělení vlhkosti – soli s měřením vhodným pro památky
 • Metody pro určování profilů pevnosti
 • Praktické příklady pro nedestruktivní vyšetřování na památkách
 • Klimatické měření v Dómu u Freibergu v Sasku Uplatnění „Lambda – Jehlových sond“
 • Mineralogické šetření ke zjištění škody a sanaci stavební konstrukce
WTA – Sešit 14

Uplatnění sanačních omítek ve stavební péči o památky (172 stran)

 • Zděné konstrukce, zatížené vlhkostí a solí v památkových stavbách Úvod do problémů a možností řešení
 • Problémy, současný stav a důležitost udržování památek – úvod z hlediska památkové péče
 • Nutnost analýzy stavu zděných konstrukcí
 • Přehled o opravách fasád v posledních 20 létech – vyjádření k rozvoji sanačních omítek
 • Zadání a očekávání při uplatnění omítky z hlediska památkové péče
 • Možnosti a meze omítek z hlediska stavební fyziky
 • Putování vlhkosti a ukládání soli ve vysoce porézních omítkových maltách
 • Středověké nástěnné fresky v radničním sklepě Wismar – uvedení restauračních prací ve spojitosti s celkovou problematikou sanace stavby z hledisek stavební fyziky
 • Gotický radniční sklep – Wismar – předběžné vyšetření fresky
 • Gotický radniční sklep – Wismar – oprava pomocí sanačních omítek K použití akustických omítek u opravy stavební konstrukce
WTA – Sešit 15

Vysoce účinné materiály na bázi cementu (233 stran)

 • Úvod
 • Vysoce účinné materiály na bázi cementu; mnohostranné nové výrobky
 • Vysokopevnostní beton, vlastnosti a návrh
 • Beton s vysokou počáteční pevností
 • Vysoká lomová energie, vysoká tažnost
 • Samohutnicí beton
 • Nová generace superzměkčovadel
 • Vysoká odolnost vzhledem k pronikání chloridu
 • Ochranné povlaky betonových konstrukcí s velkou trvanlivostí
WTA – Sešit 16

Opravy historických budov s hrázděnou konstrukcí

 • Předmluva
 • Oprava historických budov s hrázděnou konstrukcí
 • Ochrana proti vlhkosti u hrázděných stěn
 • K tepelnému a vlhkostnímu chování historických stavebních dílů vnějších stěn
 • Zvuková ochrana u fasád hrázděných staveb
 • Nosné konstrukce historických hrázděných staveb
 • Početní metody v projektování nosných konstrukcí
 • Tradiční a nová spojení dřevěných prvků
 • Opravy historických vyzdívek
 • Moderní technologie oprav pro vyzdívky
WTA – Sešit 17

Postupy pro opravy stavebních fondů včera – dnes – zítra (135 stran)

 • Předmluva
 • Udržování a opravy starých staveb: ano- ne? Jestliže ano, pak jak?
 • Změna užívání starých domů – přínos pro jejich udržování
 • Postup opravy stavební konstrukce – příklad: památník Propstei Johannesberg
 • Opravy zdiva pomocí kotev, jehel a injektáže
 • Tepelný postup k vyšetření fasád staveb
 • Opravy jednoplášťových střech s vlhkou tepelnou izolací
 • Zkušební postup pro elektricky indukovaný prostup vlhkosti v porézních stavebních materiálech
 • Měření odporu při vrtání u nedestruktivních zkoušek dřeva a dřevěných materiálů
 • Měření ultrazvukem na minerálních stavebních materiálech
 • Zvětrávání stěn hrázděných staveb – šetření v Ústavu WKI, Braunschweig
 • Zvětrávání stěn hrázděných staveb – šetření venku ve středisku ZHD ve Fuldě
WTA – Sešit 18

Praktické posouzení vlhkostního chování stavebních dílů pomocí moderního výpočtového postupu (115 stran)

 • Předmluva
 • Meze standardního postupu v praxi – Glaserovy duchy, které jsem vyvolal
 • Spojení dynamických výpočtů simulace pro budovy a stavební díly – možnosti celkového pozorování teplotního a vlhkostního chování v historických budovách
 • Podklady pro výpočet prostupu a ukládání tepla a vlhkosti ve stavebních dílech
 • Propočet vlhkosti konstantních izolačních systémů s keramickými obklady – porovnání mezi měřením a početní prognózou. Tepelná sanace domu z Gruenderských dob s kapilárně aktivní vnitřní vápenno-silikátovou izolací. Vlhkostní chování střech – nové podněty pomocí početních šetření. Vzlínající vlhkost v základovém zdivu. Přesnost simulačních programů pro výpočet tepla a vlhkosti stavebních dílů „Simulačně-tepelné a vlhkostně-technické procesy“
WTA – Sešit 19

Koroze ocelové výztuže v betonu (259 stran)

 • Příčiny koroze oceli v betonu. Obsah a profil chloridu, hloubka karbonatace. Zásady a uplatnění měření potenciálu na železobetonových stavbách. Nedestruktivní diagnóza koroze oceli v betonu: Měření potenciálu, odpor betonu a rychlost koroze. Analýza rizika a nákladů u stavebních konstrukcí ohrožených nebo již poškozených korozí ocelové výztuže – čtyři příklady z praxe
 • Fyzikální a chemické postupy u oprav – přehled
 • Realkalizace, odběr chloridu a katodická ochrana proti korozi – elektrochemický postup u oprav železobetonových konstrukcí
 • Reakce roztoků vyplňujících póry během realkalizace betonu
 • Vázání zpomalovačů (Inhibitorů) koroze v cementu
 • Aplikace inhibitorů koroze – příklady uplatnění V ohni pozinkované a epoxidovou pryskyřicí potažené nerezové oceli do betonu
WTA – Sešit 20

Trvalá rekonstrukce (200 stran)

 • Předmluva
 • Trvalá sanace – příspěvek k udržování památkově chráněných objektů
 • Sanace hmotných stavebních dílů aspekty nosné bezpečnosti
 • Vypracování koncepce sanace na příkladu rekonstrukce mostu
 • Technická památka – udržování a změna užití ze zorného úhlu památkové péče
 • Sanace železobetonu předbetonováním na příkladu kostela Sv. Antonia a objektu Goetheanum
 • K rekonstrukci památkově chráněných staveb ze železobetonu
 • Katodická protikorozní ochrana staveb ze železobetonu elektricky vodivým sdruženým nátěrem
 • Sanace omítky na stavebních památkách - případ provedení Kartouzský klášter, Mauerbach
 • Systematika vyšetřování ve službách konzervace kamene „Německý Apsara – projekt konzervace“
 • Praktické posouzení vlhkostního chování omítek moderním stavebně-fyzikálním vyhodnocením
 • Hygrické chování vápenné a vápenno-cementové omítky
 • Čištění fasád z přírodního kamene systémy impulzního laseru
 • Praktické měření kondenzace vodní páry
 • Hygrotermické chování dílů stavební konstrukce s přídavnou vnitřní izolací
 • Vývoj desky s vnitřní izolací pro stavební díly poškozené solí a vlhkem
Ostatní publikace
 • Časopis WTA International - Internationale zeitschrift fuer Bauinstandsetzen - Mezinárodní časopis pro rekonstrukce staveb
 • Výroční zprávy o činnosti WTA - WTA – Annual Report

Zprávy obsahují zejména:
 • Přehled funkcionářů s adresami
 • Zprávy o odborné činnosti a hospodářské výsledky
 • Zprávy odborných referátů 1 – 8
 • Zprávy o činnosti regionálních WTA
 • Seznam členů vč. adres (čestní, řádní a podporující členové)

 

VYHLEDÁVÁNÍ
Stanovy WTA CZ PDF Tisk Email

STANOVY

Vědeckotechnické společnosti pro sanace staveb a péči o památky z.s.

(WTA CZ)

 
Článek 1
Základní ustanovení

1. Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky z.s. (dále jen „spolek“) je dobrovolný spolek fyzických a právnických osob zajímajících se odborně o otázky sanace staveb, rozvoj sanačních technologií a materiálů pro sanace, včetně komplexní péče o památkové objekty.
2. Spolek ve smyslu ustanovení § 214  a násl. zák. č. 89/2012 je samostatnou právnickou osobou
3. Název spolku: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky z.s.
4. Sídlo spolku:   Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
5. Spolek bude užívat logo: WTA CZ

Článek 2
Poslání spolku

1. Posláním spolku je rozvíjení odborných znalostí a tvůrčích schopností členů, uspokojování a prosazování jejich odborných zájmů a popularizace sanačních procesů při rekonstrukcích a obnově staveb.
2. Spolek:
a) vytváří podmínky pro sdružování členů k zájmové a odborné činnosti, Přidruženými členy jsou fyzické nebo právnické osoby včetně veřejných institucí, svazů a podniků, které jsou ochotny a schopny podporovat společnost v její činnosti,
b) umožňuje a organizuje odborné styky, výměnu zkušeností, konzultace a společná řešení odborných problémů,
c) získává a šíří vědecké, technické, ekonomické, právní a obchodní informace, formuluje podmínky pro správnou aplikaci novodobých materiálů a technologií, spolupodílí se na zpracovávání sjednocení požadavků při sanacích a rekonstrukcích objektů,
d) organizuje výchovně vzdělávací činnost a podílí se na rekvalifikačním a celoživotním vzdělávání,
e) v rámci svého poslání zabezpečuje ediční činnost,
f)  zabezpečuje expertizní, poradenskou a konzultační činnost a rozvíjí další aktivity, spadající do sféry odborných zájmů členů,
g) pro zajištění potřeb svých členů může zřizovat zájmová sdružení – odborné komise pro řešení technického problému, nebo vstupovat do účelné spolupráce s jiným právním subjektem,
h) spolupracuje s dalšími domácími organizacemi a institucemi.
3. Spolek spolupracuje se zahraniční společností WTA e.V. (německy - Wissenschaftlich – Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e. V., anglicky - International Association for Science and Technology of Building Maintenance and the Preservation of Monuments)
4. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.

Článek 3
Členství ve spolku

1. Členství ve spolku je dobrovolné a členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti.
2. Členy spolku jsou řádní a přidružení členové.
3. Řádnými členy jsou výhradně fyzické osoby, které jsou na základě své činnosti nebo vzdělání schopné se aktivně podílet na úkolech spolku. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a  nepřechází na jeho právního nástupce.
4. Řádní členové mohou být národní nebo nadnárodní se stejnými právy a povinnostmi.
5. Řádný národní člen je registrován pouze u WTA CZ, kdežto řádný nadnárodní člen je registrován kromě WTA CZ  i ve WTA e.V. (International Association for Science and Technology of Building Maintenance and the Preservation of Monuments).
6. Přidruženými členy jsou fyzické nebo právnické osoby včetně veřejných institucí, svazů a podniků, které jsou ochotny a schopny podporovat společnost v její činnosti. Mají právo jmenovat svého zástupce na jednání valné hromady, který má stejná práva jako řádný člen, tj. hlasovat, volit a být volen do orgánů společnosti.
7. Čestným členem může být jmenován člen, který se o společnost zvlášť významně zasloužil. Jmenování čestným členem se uskuteční na návrh Rady společnosti po potvrzení valnou hromadou. Čestní členové neplatí členské příspěvky.

Článek 4
Členství fyzických osob – řádných členů

1. Členem spolku se může stát každý občan České republiky a cizí státní příslušník.
2. Členství národní vzniká schválením přihlášky Předsednictvem společnosti WTA CZ a její registrací sekretariátem WTA CZ, členství nadnárodní vzniká schválením přihlášky Předsednictvem společnosti WTA e.V. a její registrací sekretariátem WTA CZ.
3. Členství zaniká:
a) dobrovolné vystoupení člena písemným oznámením o vystoupení, členství končí dnem doručení písemného oznámení
b) vyloučením pro neplnění členských povinností zejména neplacením členských příspěvků, a to na základě rozhodnutí Rady společnosti, členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku
c) zánikem spolku nebo rozhodnutím členské schůze o jeho přeměně na jinou právní formu
d)  úmrtím člena.
4. Práva řádného člena spolku:
a) podílet se na všech formách činnosti spolku,
b) zúčastňovat se akcí spolku a využívat členské výhody,
c) volit a být volen do všech orgánů spolku a odvolávat se k nim,
d) podávat návrhy a spolurozhodovat o návrzích podaných jinými členy,
e) využívat všechny formy služeb poskytovaných spolkem.
5. Povinnosti řádného člena spolku:
a) dodržovat stanovy a organizační řád spolku, plnit usnesení Valné hromady spolku
b) uhradit členský příspěvek na činnost spolku ve výši a termínu stanovených valnou hromadou spolku
c) dbát o správné a úplné údaje v přihlášce a při registraci a změny oznamovat neprodleně sekretariátu,
d) řádně vykonávat přijaté funkce a úkoly,
e) hájit zájmy spolku a jeho členů. a svou programovou činností přispívat k plnění poslání a šíření dobrého jména Spolku v České republice i v zahraničí
6. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.
7. Výbor spolku je povinen vést seznam členů, který je neveřejný.

Článek 5
Členství přidružených osob

1. Přidruženým členem spolku se může stát každá fyzická a právnická osoba se sídlem v České republice nebo v zahraničí, pokud je její činnost slučitelná s právním řádem České republiky.
2. Členství vzniká registrací členství a uzavřením smlouvy se společností. Smlouva se uzavírá obvykle na dobu neurčitou a obsahuje výši členského příspěvku a dohodnutou výši příspěvku na činnost spolku.
3. Práva přidruženého člena spolku:
a) podílet se na všech formách činnosti spolku,
b) zúčastňovat se akcí spolku a využívat členské výhody,
c) podávat návrhy na zaměření činnosti spolku,
d) využívat služby poskytované spolkem,
e) jmenovat svého zástupce na valnou hromadu spolku s právem volit a být volen do všech orgánů spolku.
4. Povinnosti přidruženého člena spolku: 
a) dodržovat stanovy a organizační řád spolku, plnit usnesení Valné hromady spolku
b) platit řádně a ve stanovených termínech ve smlouvě dohodnuté příspěvky (čl. 5/2),
c) dbát o správné a úplné údaje v přihlášce a při registraci a změny oznamovat neprodleně sekretariátu,
d) řádně vykonávat přijaté funkce a úkoly,
e) hájit zájmy spolku a jeho členů a svou programovou činností přispívat k plnění poslání a šíření dobrého jména Spolku v České republice i v zahraničí
5. Členství zaniká:
a) ukončením doby platnosti smlouvy,
b) ukončením doby výpovědní lhůty po výpovědi smlouvy jednou ze stran,
c) zánikem člena – právnické osoby,
d) zánikem spolku,
e) zrušením členství pro neplnění členských povinností a to na základě rozhodnutí Rady spolku.

Článek 6
Orgány spolku

1. Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny tyto orgány:
a) Valná hromada
b) Rada
c) Předseda
d) Dozorčí rada
2. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání je upraven dále ve stanovách.
3. Valná hromada je tvořena shromážděním všech členů spolku, ostatní orgány jsou volené.
4. Funkční období volených orgánů jsou tři roky. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání valné hromady. Členství ve volených orgánech zaniká (kromě smrti člena voleného orgánu) uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí pro hrubé porušení jeho povinností.

Článek 7
Valná hromada spolku

1. Valná hromada je shromážděním členů spolku a je jeho nejvyšším orgánem.
2. Řádnou valnou hromadu svolává předseda spolku jedenkrát za funkční období, které trvá 3 roky, s tím, že pozvánka spolu s jejím programem musí být rozeslána nejpozději 20 kalendářních dnů před datem konání valné hromady. Předseda spolku svolá mimořádnou valnou hromadu z podnětu alespoň třetiny členů spolku nebo dozorčí rady spolku. Nesvolá-li předseda spolku mimořádnou valnou hromadu do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat mimořádnou valnou hromadu na náklady spolku sám. Již svolané zasedání VH lze odvolat nebo odložit.
3. Účast na valné hromadě je povinná pro všechny řádné členy. Přidružení členové delegují na valnou hromadu své zástupce. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Valná hromada je schopna se usnášet, je-li přítomno alespoň 51 % členů společnosti. Při neschopnosti se usnášet svolá předsednictvo náhradní valnou hromadu s nezměněným programem se začátkem o 30 minut později. Tato valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomno alespoň 33 % členů společnosti.
K platnosti rozhodnutí a usnesení valné hromady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny členů přítomných na valné hromadě, pokud tyto stanovy nestanoví jinak (viz čl. 7 bod 3e).
4. Jednání valné hromady řídí předseda nebo jím pověřená osoba. Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se členská schůze usnese na předčasném ukončení. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat.
5. Valná hromada spolku projednává činnost spolku za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období následující, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku. Do její působnosti tak náleží:
a) projednávat a schvalovat výroční zprávu o činnosti a hospodaření za uplynulé funkční období
b) schvalovat výsledek hospodaření spolku
c) projednávat zprávu Dozorčí rady,
d) stanovení výše a splatnosti členských příspěvků,
e) projednávat a schvalovat program spolku,
f) volit členy a náhradníky předsednictva spolku a Dozorčí rady. Zvolení členové volí své předsedy a další funkcionáře na 1. zasedání předsednictva a dozorčí rady.
g) rozhodovat o změnách stanov, zániku spolku a o majetkové likvidaci, přičemž o zániku spolku musí rozhodnout nejméně dvoutřetinovou většinou hlasů členů přítomných na valné hromadě.
6. Rada zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila valná hromada. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání valné hromady.

Článek 8
Rada spolku

1. Rada spolku je druhým nejvyšším orgánem, řídí jeho činnost v souladu se stanovami valné hromady po celé funkční období.  Za svou činnost odpovídá valné hromadě spolku.
2. Radu spolku tvoří:
- 11 členů předsednictva volených na valné hromadě
-  vedoucí odborných referátů
-  předseda Dozorčí rady
3. Rada volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a další funkcionáře spolku (vědeckého tajemníka, hospodáře atd.)
4. Jmenuje a odvolává tajemníka spolku, určuje jeho působnost, práva a odpovědnost.
5. Za zvolené členy Rady spolku, kteří v průběhu funkčního období svou činnost v Radě ukončili, má právo kooptovat náhradníky.
6. Rada spolku může delegovat některé ze svých pravomocí na další organizační články.
7. Rada odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání spolku. Rada vede a řídí práci spolku v období mezi členskými schůzemi, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o jeho rozvoj. Rada je oprávněna delegovat ty své pravomoci, o kterých rozhodne na další členy spolku. Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře.
8. Rada je svolávána předsedou podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Je usnášeníschopná pouze za účasti všech jeho členů.  Hlasy všech členů mají stejnou váhu. Na schůzi mohou být zváni dle potřeby hosté.
9. Pozvání na schůzi musí být písemné.
10. Předseda je povinen svolat do 15 dnů mimořádnou schůzi výboru, požádá-li jej o to nejméně polovina jeho členů s udáním důvodu svolání a programu schůze.
11. Do výlučné kompetence rady patří:
a) svolávat členskou schůzi
b) přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci spolku,
c) dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku,
d) přijímat členy, rozhodovat o jejich vyloučení
e) přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr
f) rozhodovat o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody

Článek 9
Předseda
 
1. Předseda je nejvyšším výkonným představitelem spolku a navenek za spolek jedná samostatně. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis . K jednání jménem spolku v dílčích věcech může být zmocněna další osoba. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.
2. Předseda je volen Radou spolku na prvním zasedání, které následuje hned po Valné hromadě. Jeho funkční období končí předáním funkce nastupujícímu předsedovi. Předání je nutné provést nejpozději do 14 dnů od zvolení nového předsedy.
3. K výlučným kompetencím předsedy patří:
a) vedení valné hromady, ověřování její usnášeníschopnosti, pořízení zápisu z jejího jednání
b) svolání a vedení schůzí rady,
c) pracovní dohled nad zaměstnanci spolku.
4. Předseda se řídí zákony ČR, stanovami spolku a rozhodnutími rady a valné hromady.
5. Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy výboru, případně na další členy či zaměstnance spolku.
 
 
Článek 10
Dozorší rada

1. Dozorčí rada má 3 členy. Členy dozorčí rady volí valná hromada z řad členů spolku. Dozorčí rada si ze svého středu volí předsedu, který ji zastupuje při jednání s ostatními orgány spolku a dalšími osobami zúčastněnými na činnosti spolku. Dozorčí rada se zodpovídá valné hromadě.
2. Členství v dozorčí radě není slučitelné s členstvím ve výboru spolku. Členem dozorčí rady nesmí být osoba blízká členům rady.
3. Úkolem dozorčí rady je kontrolovat, zda činnost orgánů spolku a hospodaření spolku probíhá v souladu s obecně platnými předpisy, stanovami, organizačními normami spolku a rozhodnutími členské schůze a výboru.
4. Kontrolu provádí dozorčí rada nezávisle na ostatních orgánech, na základě vlastního rozhodnutí kdykoliv v průběhu roku, nejméně však jednou ročně, v rámci odsouhlasení roční závěrky hospodaření.
5. Při provádění kontrol je povinna postupovat objektivně a nestranně. Zahájení a ukončení kontroly oznámí předsedovi  bez zbytečného prodlení.
6. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů spolku a dát přezkoumat roční závěrku nezávislým auditorem.
7. O výsledku kontroly předá do 14 dnů předsedovi a následně valné hromadě písemnou zprávu. Zpráva musí obsahovat stručný záznam o postupu kontroly, výčet kontrolovaných oblastí, zjištěné nedostatky, jména osob, které za ně nesou odpovědnost a návrh na opatření k nápravě.
8. Všichni členové, rada spolku i zaměstnanci jsou povinni s dozorčí radou v průběhu kontroly spolupracovat a poskytovat jí potřebné informace či vysvětlení a další požadovanou součinnost.
9. Nesouhlasí-li odpovědné osoby se závěry dozorčí rady, mají právo připojit k revizní zprávě své písemné vyjádření.
10. Dozorčí rada kontroluje zejména:
a) plnění usnesení Valné hromady spolku,
b) plnění programu spolku,
c) dodržování stanov a organizačního řádu spolku a plánu činnosti spolku,
d) hospodaření s prostředky a majetkem spolku
11. Za zvolené členy, kteří v průběhu funkčního období svou činnost v Dozorčí radě ukončili, má právo kooptovat náhradníky.


Článek 11
Struktura spolku

1. Organizačními články spolku jsou:
a) Rada spolku,
b) trvalé nebo dočasné organizační články, vytvářené podle odborných zájmů členů (odborné skupiny, sekce, komise, kluby, komitéty apod.),
2. Podrobnosti organizační struktury stanoví Organizační řád schvalovaný Radou spolku.
3. Nositelem právní subjektivity spolku je Rada spolku, která zejména:
a) řídí činnost spolku a zabezpečuje potřebnou koordinaci činnosti jejích organizačních článků,
b) zabezpečuje potřebnou správní činnost, technickoekonomické informace, ediční, organizační, právní a další služby,
c) je zřizovatelem obchodních organizací, určených pro potřeby spolku,
d) registruje členskou základnu
e) reprezentuje společnost vůči tuzemským i zahraničním partnerům,
f) spravuje majetek spolku.

Článek 12
Sekretariát spolku

1. Sekretariát spolku:
a) zabezpečuje registraci a evidenci členů a kontroluje placení příspěvků a uzavřených smluv,
b) zabezpečuje organizační, administrativní a ekonomickou agendu spolku,
c) plní úkoly určené valnou hromadou společnosti a usneseními Rady spolku,
d) je řízen tajemníkem společnosti, který za činnost sekretariátu odpovídá Radě spolku.

 
Článek 13
Majetek a hospodaření

1. Hospodaření spolku se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky. V kalendářním roce je řízeno rozpočtem, schváleným Radou spolku.
2. Při schvalování ročního rozpočtu, který musí být vyrovnaný, je Rada společnosti oprávněna v závažném případě výši členských příspěvků upravit na běžný rok tak, aby bylo vyrovnaného rozpočtu dosaženo. Takové výjimečné rozhodnutí projedná Rada s revizní komisí a předloží ke schválení nejbližší valné hromadě.
3. Majetek spolku je tvořen hmotným i nehmotným majetkem.
4. Činnost spolku je financována:
a) příspěvky členů a příspěvky na činnost spolku dle smluv,
b) příjmy z odborné a hospodářské činnosti,
c) dotace, subvence a dary,
d) výnosy z úroků z uložených finančních prostředků.
5. Prostředky spolku musí být vynakládány výhradně na uskutečňování účelu spolku a v souladu se zásadami jeho hospodaření.

     Článek 14
Členské příspěvky

1. Výši členských příspěvků fyzických osob stanoví :
a) u národních řádných členů Rada spolku WTA CZ,
b) u nadnárodních řádných členů Rada spolku WTA e.V.
2. Členský příspěvek platí člen zpravidla na běžný účet v Komerční bance, sdělený sekretariátem spolku.
3. Nadnárodní člen platí příspěvky do WTA e.V. prostřednictvím WTA CZ s tím, že takto jsou uhrazeny i členské příspěvky do WTA CZ.
4. Výše příspěvků přidružených členů a příspěvků na činnost spolku je stanovena ve smlouvě mezi přidruženým členem a spolkem. 

Článek 15
Závěrečná ustanovení

1. Statutárním zástupcem spolku je předseda. Za spolek jedná samostatně.
2. Stanovy spolku mohou být změněny pouze usnesením Valné hromady spolku.
3. Rada spolku vydá k těmto stanovám organizační řád.
4. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem schválení valnou hromadou. a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.

 

Stanovy schváleny valnou hromadou 12.listopadu 2015

 

V Praze dne 12. listopadu 2015

Upraveno dle NOZ  - změna názvu na spolek    „z.s.“

Zapsáno  rejstříkovým soudem 11.1.2016

 

Aktualizováno Úterý, 17 Květen 2016 09:42
 
02.jpg


Ve dnech 28. - 29. listopadu 2019 na ČVUT v Praze proběhne 41. konference "Sanace a rekonstrukce staveb 2019".

Další akce budou upřesněny.

 


AKTUÁLNĚ


!!! 26.6.2018 uplynulo 20 let od založení WTA CZ v ČR !!!

03/2019

Forma zpracování příspěvku do časopisu Zpravodaj WTA CZ ke stažení v .doc naleznete zde >>

03/2019

Nabízíme ke koupi Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí TP SSBK III. Více informací na hlavní stránce www.wta.cz nebo kontaktujte sekretariát wta@wta.cz


Přihlašovací údaje do INTRANETu získáte na wta@wta.cz.
 

                                                                  © 2009 WTA.CZ | Designed by Dabeck.net | Realized by Jaks.cz