change language to ENGLISH
English language

O NÁS | STANOVY | KONTAKT


 

Předsednictvo společnosti

Předseda :
prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr.h.c.
VUT v Brně, Fakulta stavební
Veveří 331/95, 602 00 Brno
tel.: +420 541 147 500
mobil: +420 608 503 938
e-mail: drochytka.r@fce.vutbr.cz

Místopředseda :
doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc.
Kloknerův ústav ČVUT Praha
Šolínova 1903/7, 160 00 Praha-Dejvice
tel.: +420 224 353 529
mobil: +420 603 526 215
e-mail: klecka@vc.cvut.cz

Vědecký tajemník :
prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc.
VUT v Brně, Fakulta stavební
Veveří 331/95, 602 00 Brno
tel.: +420 541 147 409
mobil: + 420 607 871 311
e-mail: novotny.m@fce.vutbr.cz

Pokladník :
Ing. Jan Mácha
Jindřišská 8, 110 00 Praha 1
mobil: +420 774 602 968
e-mail: macha.hz@email.cz

Členové předsednictva:

Ing. Petr Čeliš
Realsan Group, SE
Ruprechtická 732/8, 460 01 Liberec
tel.: +420 485 246 501
mobil: +420 602 441 743
e-mail: realsan.celis@baurex.cz

Ing. Pavel Dohnálek, Ph.D.
Betosan, s.r.o.
Na dolinách 28, 147 00 Praha 4
tel.: +420 241 431 212
mobil: +420 602 149 443
e-mail: dohnalek.p@betosan.cz

Ing. arch. Karel Doubner
Václavské nám. 15
110 00 Praha
mobil: +420 603 433 611
tel.: +420 224 217 590
e-mail: karel.doubner@doubner.cz

doc. Ing. Jiří Kolísko Ph.D.
KÚ ČVUT Praha
Šolínova 1903/7, 160 00 Praha-Dejvice
tel.: +420 224 353 537
mobil: + 420 603 214 926,
e-mail: kolisko@klok.cvut.cz

Ing. Tomáš Plicka
MC-Bauchemie s.r.o.
Skandinávská 990, 267 53  Žebrák
tel: +420 311 545 153
email: tomas.plicka@mc-bauchemie.cz

Ing. Pavel Šťastný, CSc.
Remmers CZ s.r.o.
Kolovratská 1445, 250 01 Říčany u Prahy
tel: +420 323 604 877
mobil: +420 602 332 518
e-mail: stastny@remmers.cz

doc. Ing. Jan Vaněrek, Ph.D.
VUT v Brně, Fakulta stavební
Veveří 331/95, 602 00 Brno
tel.: +420 605 449 831
e-mail: vanerek.j@fce.vutbr.cz

Dozorčí rada

Předseda :
doc. Ing. Eva Burgetová, CSc.
ČVUT Praha, FSv, Thákurova 7
166 29 Praha 6
tel.: +420 224 354 681
e-mail: burget@fsv.cvut.cz

doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D.
VUT v Brně, Fakulta stavební
Veveří 95, 602 00  Brno
tel.: +420 541 147 417
mobil: +420 733 700 185
e-mail: suhajda.k@fce.vutbr.cz

Ing. Vladimír Tichomirov, CSc.
ROMEX s.r.o.
Blanenská 9, 621 00 Brno
mobil: +420 603 530 445
e-mail: tichomirov@romex.cz


Sekretariát společnosti

Dagmar Chloupková

Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: +420 221 082 397,
mobil: +420 608 909 369
e-mail: wta@wta.cz


KE STAŽENÍ -----------------------------------------------------------------------------------

Organizační řád WTA si můžete stáhnout zde >>>
Jednací řád WTA si můžete stáhnout zde >>>
Přihlášku řádného člena (fyzická osoba) WTA si můžete stáhnout zde >>>
Přihlášku přidruženého člena (organizace) WTA si můžete stáhnout zde >>>
Zásady pro přijímání nových členů WTA si můžete stáhnout zde zde >>>
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Složení odborných referátů ve WTA-CZ:

1. Ochrana dřeva
Vedoucí referátu
doc. Ing. Jan Vaněrek, Ph.D.
VUT v Brně, Fakulta stavební
Veveří 331/95, 602 00 Brno
tel.: +420 605 449 831
e-mail: vanerek.j@fce.vutbr.cz

2. Úprava povrchů
Vedoucí referátu
Ing. Radka Pernicová, Ph.D.
Kloknerův ústav ČVUT
Šolínova 7, 166 08 Praha 6
tel.: +420 224 353 856,
mobil: +420 777 683 727
email: radka.pernicova@cvut.cz

3. Přírodní kámen
Vedoucí referátu
RNDr. Kateřina Krutilová, Ph.D.
Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o.
Husova 675, 508 01 Hořice
tel.: +420 493 620 177
mobil: +420 604 747 968
e-mail: ao@zkk.cz

4. Zdivo
Vedoucí referátu
Ing. Jaroslav Pánik
Rooseweltova 2, 746 01 Opava
tel.: +420 553 615 268, +420 603 158 612
e-mail: sanace@cbox.cz

5. Sanace betonových konstrukcí
Vedoucí referátu
Ing. Pavel Reiterman, Ph.D.
Experimentální centrum FS ČVUT
Thákurova 7, 166 29 Praha 6
tel. +420 224 354 376
mobil: +420 737 752 636
email: pavel.reiterman@fsv.cvut.cz

6. Fyzikálně chemické zásady
Vedoucí referátu
doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc.
VUT v Brně, Fakulta stavební
Veveří 331/95, 602 00 Brno
tel.: +420 541 147 505, +420 603 416 247
e-mail: bydzovsky.j@fce.vutbr.cz

7. Statika a dynamika
Vedoucí referátu
prof. Ing. Pavel Kuklík, CSc.
ČVUT Praha FAST, Thákurova
tel.: +420 224 354 486, +420 725 576 616
e-mail: kuklikpa@fsv.cvut.cz

8. Hrázděné zdivo
Vedoucí referátu
Ing. Bohuslav Vykouk
Projekční kancelář V.ateliér, Tuchlovice
tel.: +420 312 520 718, +420 608 367 995
e-mail: v.atelier@seznam.cz
 
Velmi rychle se rozvinula činnost v těchto referátech i u nás. Pracovalo se na překladech a vydávání směrnic. V roce 2001 byly již k dispozici některé přeložené směrnice. Výsledkem činnosti odborných skupin je zejména překlad, posouzení a následné vydání Směrnic WTA (tzv. WTA-Merkblatt).

HISTORIE
VĚDECKOTECHNICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI SANACÍ A REKONSTRUKCÍ STAVEB


Od r. 1964 pracovala v Československu odborná skupina pro rekonstrukce, sanace a dokončování staveb, která byla jednou z 19ti odborných skupin Stavební společností ČSVTS. Její aktivní činnost byla každoročně završena celostátní konferencí - často s mezinárodní účastí - a v r. 1998 se konala již 20. konference s názvem "Sanace a rekonstrukce staveb". Po listopadu 1989 došlo nejen k zásadním změnám v ČR, ale také v celé vědeckotechnické oblasti. Čsl. vědeckotechnická společnost se transformovala na Český svaz vědeckotechnických společností (ČSVTS) jako sdružení vědeckotechnických společností jednotlivých odvětví a oborů národního hospodářství s podstatně větší samostatností a právy. Vznikla také samostatná Česká stavební společnost.

Na základě osobních kontaktů skupiny odborníků dlouhodobě činných v odborné skupině pro rekonstrukce a sanace staveb s WTA v Německu byla od r. 1997 vedena jednání, na nichž byl vyjádřen oboustranný zájem na vzájemné spolupráci a založení WTA i v ČR.

V r. 1998 se z dřívější odborné skupiny konstituovala Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky (WTA CZ), která byla zaregistrována na MV ČR na adrese: Novotného lávka. 5, 116 68, Praha 1. Přídomek WTA byl převzat z názvu WissenschaftlichTechnische Arbeitsgemeinschaft für Denkmalpflege und Bauwerkserhaltung, která působí v Německu od r. 1976. Obdobná sdružení vznikla v Rakousku, Švýcarsku, Holandsku, Belgii, Francii a Itálii. Z iniciativy WTA-D (Německo) se společnosti v těchto zemích dohodly na společných postupech a programech a byla vytvořena tzv. WTA-International.

Tak jako u nás i v těchto zemích vznikla potřeba uplatnění výsledků vědy a techniky při udržování a obnově starých a zejména historických staveb, neboť stavební technologie a předpisy uplatňované při nové výstavbě často byly příčinou nedostatků a škod při sanaci starých objektů. Dřívější individuální vztahy a známosti našich odborníků, vědců, techniků i specialistů z praxe se staly základem nové spolupráce na vyšší mezinárodní úrovni. Nové stavební materiály a technologie a mezinárodní propojování stavebního trhu si vyžadují nejen vzájemné přenášení a výměnu zkušeností, ale i propojování a sjednocování nových technologických přepisů, směrnic a norem.

Naše jednání vedla zejména k tomu, aby při uplatnění obecných zásad WTA-International byly respektovány naše české předpisy a zvyklosti, a tak je v současné době vytvářena v rámci Vědeckotechnické společnosti pro sanace staveb a péči o památky skupina přímých členů WTA-International z našich odborníků, kteří o toto přímé členství projevili osobní zájem a plní příslušná ustanovení WTA-International. Převzaté logo WTA se tak stává znakem kvalitní a vysoce odborné stavařské práce v oblasti udržování a obnovy stavebních fondů a památek.

Činnost WTA-CZ je obdobná jako u WTA-International, pokrývá osm odborných referátů.

VYHLEDÁVÁNÍ
Stanovy WTA CZ PDF Tisk Email

STANOVY

Vědeckotechnické společnosti pro sanace staveb a péči o památky z.s.

(WTA CZ)

 
Článek 1
Základní ustanovení

1. Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky z.s. (dále jen „spolek“) je dobrovolný spolek fyzických a právnických osob zajímajících se odborně o otázky sanace staveb, rozvoj sanačních technologií a materiálů pro sanace, včetně komplexní péče o památkové objekty.
2. Spolek ve smyslu ustanovení § 214  a násl. zák. č. 89/2012 je samostatnou právnickou osobou
3. Název spolku: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky z.s.
4. Sídlo spolku:   Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
5. Spolek bude užívat logo: WTA CZ

Článek 2
Poslání spolku

1. Posláním spolku je rozvíjení odborných znalostí a tvůrčích schopností členů, uspokojování a prosazování jejich odborných zájmů a popularizace sanačních procesů při rekonstrukcích a obnově staveb.
2. Spolek:
a) vytváří podmínky pro sdružování členů k zájmové a odborné činnosti, Přidruženými členy jsou fyzické nebo právnické osoby včetně veřejných institucí, svazů a podniků, které jsou ochotny a schopny podporovat společnost v její činnosti,
b) umožňuje a organizuje odborné styky, výměnu zkušeností, konzultace a společná řešení odborných problémů,
c) získává a šíří vědecké, technické, ekonomické, právní a obchodní informace, formuluje podmínky pro správnou aplikaci novodobých materiálů a technologií, spolupodílí se na zpracovávání sjednocení požadavků při sanacích a rekonstrukcích objektů,
d) organizuje výchovně vzdělávací činnost a podílí se na rekvalifikačním a celoživotním vzdělávání,
e) v rámci svého poslání zabezpečuje ediční činnost,
f)  zabezpečuje expertizní, poradenskou a konzultační činnost a rozvíjí další aktivity, spadající do sféry odborných zájmů členů,
g) pro zajištění potřeb svých členů může zřizovat zájmová sdružení – odborné komise pro řešení technického problému, nebo vstupovat do účelné spolupráce s jiným právním subjektem,
h) spolupracuje s dalšími domácími organizacemi a institucemi.
3. Spolek spolupracuje se zahraniční společností WTA e.V. (německy - Wissenschaftlich – Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e. V., anglicky - International Association for Science and Technology of Building Maintenance and the Preservation of Monuments)
4. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.

Článek 3
Členství ve spolku

1. Členství ve spolku je dobrovolné a členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti.
2. Členy spolku jsou řádní a přidružení členové.
3. Řádnými členy jsou výhradně fyzické osoby, které jsou na základě své činnosti nebo vzdělání schopné se aktivně podílet na úkolech spolku. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a  nepřechází na jeho právního nástupce.
4. Řádní členové mohou být národní nebo nadnárodní se stejnými právy a povinnostmi.
5. Řádný národní člen je registrován pouze u WTA CZ, kdežto řádný nadnárodní člen je registrován kromě WTA CZ  i ve WTA e.V. (International Association for Science and Technology of Building Maintenance and the Preservation of Monuments).
6. Přidruženými členy jsou fyzické nebo právnické osoby včetně veřejných institucí, svazů a podniků, které jsou ochotny a schopny podporovat společnost v její činnosti. Mají právo jmenovat svého zástupce na jednání valné hromady, který má stejná práva jako řádný člen, tj. hlasovat, volit a být volen do orgánů společnosti.
7. Čestným členem může být jmenován člen, který se o společnost zvlášť významně zasloužil. Jmenování čestným členem se uskuteční na návrh Rady společnosti po potvrzení valnou hromadou. Čestní členové neplatí členské příspěvky.

Článek 4
Členství fyzických osob – řádných členů

1. Členem spolku se může stát každý občan České republiky a cizí státní příslušník.
2. Členství národní vzniká schválením přihlášky Předsednictvem společnosti WTA CZ a její registrací sekretariátem WTA CZ, členství nadnárodní vzniká schválením přihlášky Předsednictvem společnosti WTA e.V. a její registrací sekretariátem WTA CZ.
3. Členství zaniká:
a) dobrovolné vystoupení člena písemným oznámením o vystoupení, členství končí dnem doručení písemného oznámení
b) vyloučením pro neplnění členských povinností zejména neplacením členských příspěvků, a to na základě rozhodnutí Rady společnosti, členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku
c) zánikem spolku nebo rozhodnutím členské schůze o jeho přeměně na jinou právní formu
d)  úmrtím člena.
4. Práva řádného člena spolku:
a) podílet se na všech formách činnosti spolku,
b) zúčastňovat se akcí spolku a využívat členské výhody,
c) volit a být volen do všech orgánů spolku a odvolávat se k nim,
d) podávat návrhy a spolurozhodovat o návrzích podaných jinými členy,
e) využívat všechny formy služeb poskytovaných spolkem.
5. Povinnosti řádného člena spolku:
a) dodržovat stanovy a organizační řád spolku, plnit usnesení Valné hromady spolku
b) uhradit členský příspěvek na činnost spolku ve výši a termínu stanovených valnou hromadou spolku
c) dbát o správné a úplné údaje v přihlášce a při registraci a změny oznamovat neprodleně sekretariátu,
d) řádně vykonávat přijaté funkce a úkoly,
e) hájit zájmy spolku a jeho členů. a svou programovou činností přispívat k plnění poslání a šíření dobrého jména Spolku v České republice i v zahraničí
6. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.
7. Výbor spolku je povinen vést seznam členů, který je neveřejný.

Článek 5
Členství přidružených osob

1. Přidruženým členem spolku se může stát každá fyzická a právnická osoba se sídlem v České republice nebo v zahraničí, pokud je její činnost slučitelná s právním řádem České republiky.
2. Členství vzniká registrací členství a uzavřením smlouvy se společností. Smlouva se uzavírá obvykle na dobu neurčitou a obsahuje výši členského příspěvku a dohodnutou výši příspěvku na činnost spolku.
3. Práva přidruženého člena spolku:
a) podílet se na všech formách činnosti spolku,
b) zúčastňovat se akcí spolku a využívat členské výhody,
c) podávat návrhy na zaměření činnosti spolku,
d) využívat služby poskytované spolkem,
e) jmenovat svého zástupce na valnou hromadu spolku s právem volit a být volen do všech orgánů spolku.
4. Povinnosti přidruženého člena spolku: 
a) dodržovat stanovy a organizační řád spolku, plnit usnesení Valné hromady spolku
b) platit řádně a ve stanovených termínech ve smlouvě dohodnuté příspěvky (čl. 5/2),
c) dbát o správné a úplné údaje v přihlášce a při registraci a změny oznamovat neprodleně sekretariátu,
d) řádně vykonávat přijaté funkce a úkoly,
e) hájit zájmy spolku a jeho členů a svou programovou činností přispívat k plnění poslání a šíření dobrého jména Spolku v České republice i v zahraničí
5. Členství zaniká:
a) ukončením doby platnosti smlouvy,
b) ukončením doby výpovědní lhůty po výpovědi smlouvy jednou ze stran,
c) zánikem člena – právnické osoby,
d) zánikem spolku,
e) zrušením členství pro neplnění členských povinností a to na základě rozhodnutí Rady spolku.

Článek 6
Orgány spolku

1. Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny tyto orgány:
a) Valná hromada
b) Rada
c) Předseda
d) Dozorčí rada
2. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání je upraven dále ve stanovách.
3. Valná hromada je tvořena shromážděním všech členů spolku, ostatní orgány jsou volené.
4. Funkční období volených orgánů jsou tři roky. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání valné hromady. Členství ve volených orgánech zaniká (kromě smrti člena voleného orgánu) uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí pro hrubé porušení jeho povinností.

Článek 7
Valná hromada spolku

1. Valná hromada je shromážděním členů spolku a je jeho nejvyšším orgánem.
2. Řádnou valnou hromadu svolává předseda spolku jedenkrát za funkční období, které trvá 3 roky, s tím, že pozvánka spolu s jejím programem musí být rozeslána nejpozději 20 kalendářních dnů před datem konání valné hromady. Předseda spolku svolá mimořádnou valnou hromadu z podnětu alespoň třetiny členů spolku nebo dozorčí rady spolku. Nesvolá-li předseda spolku mimořádnou valnou hromadu do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat mimořádnou valnou hromadu na náklady spolku sám. Již svolané zasedání VH lze odvolat nebo odložit.
3. Účast na valné hromadě je povinná pro všechny řádné členy. Přidružení členové delegují na valnou hromadu své zástupce. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Valná hromada je schopna se usnášet, je-li přítomno alespoň 51 % členů společnosti. Při neschopnosti se usnášet svolá předsednictvo náhradní valnou hromadu s nezměněným programem se začátkem o 30 minut později. Tato valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomno alespoň 33 % členů společnosti.
K platnosti rozhodnutí a usnesení valné hromady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny členů přítomných na valné hromadě, pokud tyto stanovy nestanoví jinak (viz čl. 7 bod 3e).
4. Jednání valné hromady řídí předseda nebo jím pověřená osoba. Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se členská schůze usnese na předčasném ukončení. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat.
5. Valná hromada spolku projednává činnost spolku za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období následující, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku. Do její působnosti tak náleží:
a) projednávat a schvalovat výroční zprávu o činnosti a hospodaření za uplynulé funkční období
b) schvalovat výsledek hospodaření spolku
c) projednávat zprávu Dozorčí rady,
d) stanovení výše a splatnosti členských příspěvků,
e) projednávat a schvalovat program spolku,
f) volit členy a náhradníky předsednictva spolku a Dozorčí rady. Zvolení členové volí své předsedy a další funkcionáře na 1. zasedání předsednictva a dozorčí rady.
g) rozhodovat o změnách stanov, zániku spolku a o majetkové likvidaci, přičemž o zániku spolku musí rozhodnout nejméně dvoutřetinovou většinou hlasů členů přítomných na valné hromadě.
6. Rada zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila valná hromada. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání valné hromady.

Článek 8
Rada spolku

1. Rada spolku je druhým nejvyšším orgánem, řídí jeho činnost v souladu se stanovami valné hromady po celé funkční období.  Za svou činnost odpovídá valné hromadě spolku.
2. Radu spolku tvoří:
- 11 členů předsednictva volených na valné hromadě
-  vedoucí odborných referátů
-  předseda Dozorčí rady
3. Rada volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a další funkcionáře spolku (vědeckého tajemníka, hospodáře atd.)
4. Jmenuje a odvolává tajemníka spolku, určuje jeho působnost, práva a odpovědnost.
5. Za zvolené členy Rady spolku, kteří v průběhu funkčního období svou činnost v Radě ukončili, má právo kooptovat náhradníky.
6. Rada spolku může delegovat některé ze svých pravomocí na další organizační články.
7. Rada odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání spolku. Rada vede a řídí práci spolku v období mezi členskými schůzemi, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o jeho rozvoj. Rada je oprávněna delegovat ty své pravomoci, o kterých rozhodne na další členy spolku. Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře.
8. Rada je svolávána předsedou podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Je usnášeníschopná pouze za účasti všech jeho členů.  Hlasy všech členů mají stejnou váhu. Na schůzi mohou být zváni dle potřeby hosté.
9. Pozvání na schůzi musí být písemné.
10. Předseda je povinen svolat do 15 dnů mimořádnou schůzi výboru, požádá-li jej o to nejméně polovina jeho členů s udáním důvodu svolání a programu schůze.
11. Do výlučné kompetence rady patří:
a) svolávat členskou schůzi
b) přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci spolku,
c) dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku,
d) přijímat členy, rozhodovat o jejich vyloučení
e) přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr
f) rozhodovat o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody

Článek 9
Předseda
 
1. Předseda je nejvyšším výkonným představitelem spolku a navenek za spolek jedná samostatně. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis . K jednání jménem spolku v dílčích věcech může být zmocněna další osoba. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.
2. Předseda je volen Radou spolku na prvním zasedání, které následuje hned po Valné hromadě. Jeho funkční období končí předáním funkce nastupujícímu předsedovi. Předání je nutné provést nejpozději do 14 dnů od zvolení nového předsedy.
3. K výlučným kompetencím předsedy patří:
a) vedení valné hromady, ověřování její usnášeníschopnosti, pořízení zápisu z jejího jednání
b) svolání a vedení schůzí rady,
c) pracovní dohled nad zaměstnanci spolku.
4. Předseda se řídí zákony ČR, stanovami spolku a rozhodnutími rady a valné hromady.
5. Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy výboru, případně na další členy či zaměstnance spolku.
 
 
Článek 10
Dozorší rada

1. Dozorčí rada má 3 členy. Členy dozorčí rady volí valná hromada z řad členů spolku. Dozorčí rada si ze svého středu volí předsedu, který ji zastupuje při jednání s ostatními orgány spolku a dalšími osobami zúčastněnými na činnosti spolku. Dozorčí rada se zodpovídá valné hromadě.
2. Členství v dozorčí radě není slučitelné s členstvím ve výboru spolku. Členem dozorčí rady nesmí být osoba blízká členům rady.
3. Úkolem dozorčí rady je kontrolovat, zda činnost orgánů spolku a hospodaření spolku probíhá v souladu s obecně platnými předpisy, stanovami, organizačními normami spolku a rozhodnutími členské schůze a výboru.
4. Kontrolu provádí dozorčí rada nezávisle na ostatních orgánech, na základě vlastního rozhodnutí kdykoliv v průběhu roku, nejméně však jednou ročně, v rámci odsouhlasení roční závěrky hospodaření.
5. Při provádění kontrol je povinna postupovat objektivně a nestranně. Zahájení a ukončení kontroly oznámí předsedovi  bez zbytečného prodlení.
6. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů spolku a dát přezkoumat roční závěrku nezávislým auditorem.
7. O výsledku kontroly předá do 14 dnů předsedovi a následně valné hromadě písemnou zprávu. Zpráva musí obsahovat stručný záznam o postupu kontroly, výčet kontrolovaných oblastí, zjištěné nedostatky, jména osob, které za ně nesou odpovědnost a návrh na opatření k nápravě.
8. Všichni členové, rada spolku i zaměstnanci jsou povinni s dozorčí radou v průběhu kontroly spolupracovat a poskytovat jí potřebné informace či vysvětlení a další požadovanou součinnost.
9. Nesouhlasí-li odpovědné osoby se závěry dozorčí rady, mají právo připojit k revizní zprávě své písemné vyjádření.
10. Dozorčí rada kontroluje zejména:
a) plnění usnesení Valné hromady spolku,
b) plnění programu spolku,
c) dodržování stanov a organizačního řádu spolku a plánu činnosti spolku,
d) hospodaření s prostředky a majetkem spolku
11. Za zvolené členy, kteří v průběhu funkčního období svou činnost v Dozorčí radě ukončili, má právo kooptovat náhradníky.


Článek 11
Struktura spolku

1. Organizačními články spolku jsou:
a) Rada spolku,
b) trvalé nebo dočasné organizační články, vytvářené podle odborných zájmů členů (odborné skupiny, sekce, komise, kluby, komitéty apod.),
2. Podrobnosti organizační struktury stanoví Organizační řád schvalovaný Radou spolku.
3. Nositelem právní subjektivity spolku je Rada spolku, která zejména:
a) řídí činnost spolku a zabezpečuje potřebnou koordinaci činnosti jejích organizačních článků,
b) zabezpečuje potřebnou správní činnost, technickoekonomické informace, ediční, organizační, právní a další služby,
c) je zřizovatelem obchodních organizací, určených pro potřeby spolku,
d) registruje členskou základnu
e) reprezentuje společnost vůči tuzemským i zahraničním partnerům,
f) spravuje majetek spolku.

Článek 12
Sekretariát spolku

1. Sekretariát spolku:
a) zabezpečuje registraci a evidenci členů a kontroluje placení příspěvků a uzavřených smluv,
b) zabezpečuje organizační, administrativní a ekonomickou agendu spolku,
c) plní úkoly určené valnou hromadou společnosti a usneseními Rady spolku,
d) je řízen tajemníkem společnosti, který za činnost sekretariátu odpovídá Radě spolku.

 
Článek 13
Majetek a hospodaření

1. Hospodaření spolku se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky. V kalendářním roce je řízeno rozpočtem, schváleným Radou spolku.
2. Při schvalování ročního rozpočtu, který musí být vyrovnaný, je Rada společnosti oprávněna v závažném případě výši členských příspěvků upravit na běžný rok tak, aby bylo vyrovnaného rozpočtu dosaženo. Takové výjimečné rozhodnutí projedná Rada s revizní komisí a předloží ke schválení nejbližší valné hromadě.
3. Majetek spolku je tvořen hmotným i nehmotným majetkem.
4. Činnost spolku je financována:
a) příspěvky členů a příspěvky na činnost spolku dle smluv,
b) příjmy z odborné a hospodářské činnosti,
c) dotace, subvence a dary,
d) výnosy z úroků z uložených finančních prostředků.
5. Prostředky spolku musí být vynakládány výhradně na uskutečňování účelu spolku a v souladu se zásadami jeho hospodaření.

     Článek 14
Členské příspěvky

1. Výši členských příspěvků fyzických osob stanoví :
a) u národních řádných členů Rada spolku WTA CZ,
b) u nadnárodních řádných členů Rada spolku WTA e.V.
2. Členský příspěvek platí člen zpravidla na běžný účet v Komerční bance, sdělený sekretariátem spolku.
3. Nadnárodní člen platí příspěvky do WTA e.V. prostřednictvím WTA CZ s tím, že takto jsou uhrazeny i členské příspěvky do WTA CZ.
4. Výše příspěvků přidružených členů a příspěvků na činnost spolku je stanovena ve smlouvě mezi přidruženým členem a spolkem. 

Článek 15
Závěrečná ustanovení

1. Statutárním zástupcem spolku je předseda. Za spolek jedná samostatně.
2. Stanovy spolku mohou být změněny pouze usnesením Valné hromady spolku.
3. Rada spolku vydá k těmto stanovám organizační řád.
4. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem schválení valnou hromadou. a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.

 

Stanovy schváleny valnou hromadou 12.listopadu 2015

 

V Praze dne 12. listopadu 2015

Upraveno dle NOZ  - změna názvu na spolek    „z.s.“

Zapsáno  rejstříkovým soudem 11.1.2016

 

Aktualizováno Úterý, 17 Květen 2016 09:42
 
19.jpg

- Ve dnech 19. - 20. listopadu 2020 na VUT v Brně proběhne 42. konference "Sanace a rekonstrukce staveb 2020".

Další akce budou upřesněny.

 


AKTUÁLNĚ

02/2020

Forma zpracování příspěvku do časopisu Zpravodaj WTA CZ ke stažení v .doc naleznete zde >>

02/2020

Nabízíme ke koupi Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí TP SSBK III. Více informací na hlavní stránce www.wta.cz nebo kontaktujte sekretariát wta@wta.cz


Přihlašovací údaje do INTRANETu získáte na wta@wta.cz.
 

                                                                  © 2009 WTA.CZ | Designed by Dabeck.net | Realized by Jaks.cz