change language to ENGLISH
English language

O NÁS | STANOVY | KONTAKT


 

Vědeckotechnická společnost pro sanace a péči o památky má v současné době 77 řádných a 35 přidružených členů.

V níže uvedených odkazech je k dispozici pouze seznam řádných, přidružených a international členů společnosti WTA CZ, kteří dali souhlas se zveřejněním osobních údajů. Po obdržení souhlasu ostatních členů bude seznam průběžně doplňován. Formulář k vyslovení souhlasu je k dispozici na sekretariátě.

Seznam řádných členů WTA si můžete stáhnout zde >>>
Seznam přidružených členů WTA si můžete stáhnout zde >>>
Seznam členů WTA International si můžete stáhnout zde >>>

Přihlášku řádného člena (fyzická osoba) WTA si můžete stáhnout zde >>>
Přihlášku přidruženého člena (organizace) WTA si můžete stáhnout zde >>>

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ ČLENŮ

V souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů v platném znění a v návaznosti na stanovy společnosti upravují tyto „Zásady“ přijímání nových členů.

Podle stanov je členství:
1. řádné - členství fyzických osob
2. přidružené - členství organizací
3. mezinárodní - členství ve WTA International

A. Vznik členství
Členství ve společnosti vzniká schválením přihlášky člena předsednictvem společnosti. Přihláška musí obsahovat náležitosti podle vzoru v příloze a musí být vyplněna pravdivě a v celém rozsahu. Druhou podmínkou vzniku členství je zaplacení členského příspěvku na příslušný rok; u přidruženého člena podpis „Smlouvy o členství“ a úhrada v ní dohodnutého příspěvku.  Podpisem přihlášky případně „Smlouvy o členství“ vyslovuje člen souhlas se Stanovami společnosti a s jejím programem a posláním.


B. Postup při přijímání členů

1. Na základě projeveného zájmu o členství zašle sekretariát kandidátu členství přihlášku, stanovy a tyto Zásady pro přijímání členů.

2. Po obdržení vyplněné přihlášky zašle sekretariát:

a) jde-li o fyzickou osobu výzvu k úhradě členského příspěvku specielní poštovní poukázkou typu A nebo převodem na běžný účet.

b) Jde-li o organizaci (přidruženého člena) zašle kandidátu členství Smlouvu o členství na dobu neurčitou a fakturu na úhradu členského příspěvku a podílu nákladů za služby poskytované členům společnosti. Po úhradě této faktury a připsání příslušné částky (viz bod D3) na běžný účet společnosti jsou splněny náležitosti přijetí za člena společnosti.
 
3. Sekretariát společnosti provede kontrolu všech náležitostí přihlášky a splnění smlouvy o členství, zejména úhrady členských příspěvků a vypracuje přehled nových členů, který předloží Radě WTA CZ k projednání. Členům přidělí členská čísla, která budou používána jako identifikační. Pro rozlišení plateb členských příspěvků se používají čísla faktur (variabilní čísla) nebo variabilní symboly uváděné na poštovní poukázce.

4. Rada návrh projedná a rozhodne o přijetí jednotlivých členů. Výsledky rozhodnutí se uvedou v zápise.

5. V případě odmítnutí členství z vážných důvodů, rozhodne o přijetí nejbližší valná hromada společnosti na základě podaného odvolání s definitivní platností.


C. Zánik členství

V souladu s čl. 5, odst. 5 stanov členství zaniká:
a) ukončením platnosti smlouvy u členů přidružených
b) uplynutím doby výpovědní lhůty po výpovědi jednou ze smluvních stran nebo dohodou smluvních stran
c) zánikem organizace přidruženého člena
d) úmrtím řádného člena (fyzické osoby)
e) nezaplacením členských příspěvků po dva roky za sebou
f) zánikem společnosti WTA
g) vyloučením člena ze společnosti na základě rozhodnutí valné hromady


D. Členské příspěvky

Výši členských příspěvků (čl. 13 – Stanov společnosti) stanovuje valná hromada na základě návrhu Rady WTA na příslušné funkční období. Z pověření valné hromady může výši příspěvků v jednotlivých letech stanovit Rada WTA.

Pro období od r. 2003 jsou členské příspěvky stanoveny takto:
1. Roční členský příspěvek řádných členů činí 500,- Kč, důchodci (neprovozující podnikatelskou činnost a bez pracovního poměru Kč 100,-,
studenti odborných škol 100,- Kč. Čestní členové neplatí členský příspěvek.

2. Členové, kteří byli přijati do WTA – International platí členské příspěvky této mezinárodní organizaci prostřednictvím WTA CZ ve výši, která je stanovena WTA –
International. Část příspěvku (obvykle 25 %) zůstává pro WTA CZ a považuje se za členský příspěvek podle předchozího bodu.

3. a) Roční členský příspěvek přidruženého člena (organizace) činí 500,- Kč.
b) Členské organizace (firmy, ústavy apod.) se podílejí na věcných nákladech společnosti, tj. zejména na krytí nákladů na překlady, autorizaci a vydávání směrnic

WTA, vydávání informačního Zpravodaje WTA, na krytí nákladů zástupců společnosti na zasedáních WTA – International, krytí nákladů na jednání odborných referátů atp. v následující výši na 1 rok:
organizace
do 10 zaměstnanců 2.500,- Kč
do 50 zaměstnanců 4.500,- Kč
do 100 zaměstnanců 9.500,- Kč
nad 100 zaměstnanců 14.500,- Kč

S ohledem na podporu šíření odborných znalostí ve výchovně vzdělávacím procesu se mohou střední odborné školy a fakulty vysokých škol stát přidruženými členy společnosti s výhodami příslušejícími ostatním kolektivním členům. Obdobně též správní instituce, zejména stavební úřady, městské, okresní a krajské úřady, památkové ústavy atp.

Školy a správní organizace platí pouze členský příspěvek 500,- Kč

Splněním členských povinnosti přidruženého člena je včasná úhrada společné faktury za body 3a) a 3b).

Přidružení členové (organizace) mohou přihlásit několik svých zaměstnanců jako řádné členy, kteří se mohou zapojit do činnosti zvoleného referátu a využívat členských výhod za předpokladu splnění povinností dle č. D1 nebo D2.


E. Výhody příslušející členům

- zasílání Zpravodaje WTA CZ zdarma
- přístup na webové stránky WTA CZ a WTA Inter zdarma
- umístění firemních propagačních stránek v rozsahu 2 kB na webových stránkách WTA CZ za režijní cenu Kč 500,- na dobu 3 měsíců.
- sleva na poplatku za propagaci firmy na akcích WTA CZ (výstavní stoly a plochy, propagační přednášky atp.) až do úrovně režijních nákladů
- půjčování publikací WTA Inter v originále tj. v němčině zdarma (směrnice, ediční publikace, WTA News atp.)
- nákup českého překladu směrnic a publikací získaných od WTA Inter za režijní ceny
- bezplatná účast na činnosti odborných referátů a na tvorbě jejich programů podle vlastního zájmu
- přidružení členové mají právo jmenovat jednoho svého zástupce na jednání valné hromady, který má právo hlasovat.
- sleva na účastnickém poplatku na akcích pořádaných WTA CZ (konference, semináře, školení atp.). Pro přidružené členy se sleva poskytuje maximálně třem pracovníkům organizace.

Nezaplacením členských příspěvků, případně nezaplacením faktury přidruženým členem za běžný rok uvedené výhody zanikají.

 

 

VYHLEDÁVÁNÍ
Stanovy WTA CZ PDF Tisk Email

STANOVY

Vědeckotechnické společnosti pro sanace staveb a péči o památky z.s.

(WTA CZ)

 
Článek 1
Základní ustanovení

1. Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky z.s. (dále jen „spolek“) je dobrovolný spolek fyzických a právnických osob zajímajících se odborně o otázky sanace staveb, rozvoj sanačních technologií a materiálů pro sanace, včetně komplexní péče o památkové objekty.
2. Spolek ve smyslu ustanovení § 214  a násl. zák. č. 89/2012 je samostatnou právnickou osobou
3. Název spolku: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky z.s.
4. Sídlo spolku:   Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
5. Spolek bude užívat logo: WTA CZ

Článek 2
Poslání spolku

1. Posláním spolku je rozvíjení odborných znalostí a tvůrčích schopností členů, uspokojování a prosazování jejich odborných zájmů a popularizace sanačních procesů při rekonstrukcích a obnově staveb.
2. Spolek:
a) vytváří podmínky pro sdružování členů k zájmové a odborné činnosti, Přidruženými členy jsou fyzické nebo právnické osoby včetně veřejných institucí, svazů a podniků, které jsou ochotny a schopny podporovat společnost v její činnosti,
b) umožňuje a organizuje odborné styky, výměnu zkušeností, konzultace a společná řešení odborných problémů,
c) získává a šíří vědecké, technické, ekonomické, právní a obchodní informace, formuluje podmínky pro správnou aplikaci novodobých materiálů a technologií, spolupodílí se na zpracovávání sjednocení požadavků při sanacích a rekonstrukcích objektů,
d) organizuje výchovně vzdělávací činnost a podílí se na rekvalifikačním a celoživotním vzdělávání,
e) v rámci svého poslání zabezpečuje ediční činnost,
f)  zabezpečuje expertizní, poradenskou a konzultační činnost a rozvíjí další aktivity, spadající do sféry odborných zájmů členů,
g) pro zajištění potřeb svých členů může zřizovat zájmová sdružení – odborné komise pro řešení technického problému, nebo vstupovat do účelné spolupráce s jiným právním subjektem,
h) spolupracuje s dalšími domácími organizacemi a institucemi.
3. Spolek spolupracuje se zahraniční společností WTA e.V. (německy - Wissenschaftlich – Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e. V., anglicky - International Association for Science and Technology of Building Maintenance and the Preservation of Monuments)
4. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.

Článek 3
Členství ve spolku

1. Členství ve spolku je dobrovolné a členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti.
2. Členy spolku jsou řádní a přidružení členové.
3. Řádnými členy jsou výhradně fyzické osoby, které jsou na základě své činnosti nebo vzdělání schopné se aktivně podílet na úkolech spolku. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a  nepřechází na jeho právního nástupce.
4. Řádní členové mohou být národní nebo nadnárodní se stejnými právy a povinnostmi.
5. Řádný národní člen je registrován pouze u WTA CZ, kdežto řádný nadnárodní člen je registrován kromě WTA CZ  i ve WTA e.V. (International Association for Science and Technology of Building Maintenance and the Preservation of Monuments).
6. Přidruženými členy jsou fyzické nebo právnické osoby včetně veřejných institucí, svazů a podniků, které jsou ochotny a schopny podporovat společnost v její činnosti. Mají právo jmenovat svého zástupce na jednání valné hromady, který má stejná práva jako řádný člen, tj. hlasovat, volit a být volen do orgánů společnosti.
7. Čestným členem může být jmenován člen, který se o společnost zvlášť významně zasloužil. Jmenování čestným členem se uskuteční na návrh Rady společnosti po potvrzení valnou hromadou. Čestní členové neplatí členské příspěvky.

Článek 4
Členství fyzických osob – řádných členů

1. Členem spolku se může stát každý občan České republiky a cizí státní příslušník.
2. Členství národní vzniká schválením přihlášky Předsednictvem společnosti WTA CZ a její registrací sekretariátem WTA CZ, členství nadnárodní vzniká schválením přihlášky Předsednictvem společnosti WTA e.V. a její registrací sekretariátem WTA CZ.
3. Členství zaniká:
a) dobrovolné vystoupení člena písemným oznámením o vystoupení, členství končí dnem doručení písemného oznámení
b) vyloučením pro neplnění členských povinností zejména neplacením členských příspěvků, a to na základě rozhodnutí Rady společnosti, členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku
c) zánikem spolku nebo rozhodnutím členské schůze o jeho přeměně na jinou právní formu
d)  úmrtím člena.
4. Práva řádného člena spolku:
a) podílet se na všech formách činnosti spolku,
b) zúčastňovat se akcí spolku a využívat členské výhody,
c) volit a být volen do všech orgánů spolku a odvolávat se k nim,
d) podávat návrhy a spolurozhodovat o návrzích podaných jinými členy,
e) využívat všechny formy služeb poskytovaných spolkem.
5. Povinnosti řádného člena spolku:
a) dodržovat stanovy a organizační řád spolku, plnit usnesení Valné hromady spolku
b) uhradit členský příspěvek na činnost spolku ve výši a termínu stanovených valnou hromadou spolku
c) dbát o správné a úplné údaje v přihlášce a při registraci a změny oznamovat neprodleně sekretariátu,
d) řádně vykonávat přijaté funkce a úkoly,
e) hájit zájmy spolku a jeho členů. a svou programovou činností přispívat k plnění poslání a šíření dobrého jména Spolku v České republice i v zahraničí
6. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.
7. Výbor spolku je povinen vést seznam členů, který je neveřejný.

Článek 5
Členství přidružených osob

1. Přidruženým členem spolku se může stát každá fyzická a právnická osoba se sídlem v České republice nebo v zahraničí, pokud je její činnost slučitelná s právním řádem České republiky.
2. Členství vzniká registrací členství a uzavřením smlouvy se společností. Smlouva se uzavírá obvykle na dobu neurčitou a obsahuje výši členského příspěvku a dohodnutou výši příspěvku na činnost spolku.
3. Práva přidruženého člena spolku:
a) podílet se na všech formách činnosti spolku,
b) zúčastňovat se akcí spolku a využívat členské výhody,
c) podávat návrhy na zaměření činnosti spolku,
d) využívat služby poskytované spolkem,
e) jmenovat svého zástupce na valnou hromadu spolku s právem volit a být volen do všech orgánů spolku.
4. Povinnosti přidruženého člena spolku: 
a) dodržovat stanovy a organizační řád spolku, plnit usnesení Valné hromady spolku
b) platit řádně a ve stanovených termínech ve smlouvě dohodnuté příspěvky (čl. 5/2),
c) dbát o správné a úplné údaje v přihlášce a při registraci a změny oznamovat neprodleně sekretariátu,
d) řádně vykonávat přijaté funkce a úkoly,
e) hájit zájmy spolku a jeho členů a svou programovou činností přispívat k plnění poslání a šíření dobrého jména Spolku v České republice i v zahraničí
5. Členství zaniká:
a) ukončením doby platnosti smlouvy,
b) ukončením doby výpovědní lhůty po výpovědi smlouvy jednou ze stran,
c) zánikem člena – právnické osoby,
d) zánikem spolku,
e) zrušením členství pro neplnění členských povinností a to na základě rozhodnutí Rady spolku.

Článek 6
Orgány spolku

1. Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny tyto orgány:
a) Valná hromada
b) Rada
c) Předseda
d) Dozorčí rada
2. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání je upraven dále ve stanovách.
3. Valná hromada je tvořena shromážděním všech členů spolku, ostatní orgány jsou volené.
4. Funkční období volených orgánů jsou tři roky. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání valné hromady. Členství ve volených orgánech zaniká (kromě smrti člena voleného orgánu) uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí pro hrubé porušení jeho povinností.

Článek 7
Valná hromada spolku

1. Valná hromada je shromážděním členů spolku a je jeho nejvyšším orgánem.
2. Řádnou valnou hromadu svolává předseda spolku jedenkrát za funkční období, které trvá 3 roky, s tím, že pozvánka spolu s jejím programem musí být rozeslána nejpozději 20 kalendářních dnů před datem konání valné hromady. Předseda spolku svolá mimořádnou valnou hromadu z podnětu alespoň třetiny členů spolku nebo dozorčí rady spolku. Nesvolá-li předseda spolku mimořádnou valnou hromadu do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat mimořádnou valnou hromadu na náklady spolku sám. Již svolané zasedání VH lze odvolat nebo odložit.
3. Účast na valné hromadě je povinná pro všechny řádné členy. Přidružení členové delegují na valnou hromadu své zástupce. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Valná hromada je schopna se usnášet, je-li přítomno alespoň 51 % členů společnosti. Při neschopnosti se usnášet svolá předsednictvo náhradní valnou hromadu s nezměněným programem se začátkem o 30 minut později. Tato valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomno alespoň 33 % členů společnosti.
K platnosti rozhodnutí a usnesení valné hromady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny členů přítomných na valné hromadě, pokud tyto stanovy nestanoví jinak (viz čl. 7 bod 3e).
4. Jednání valné hromady řídí předseda nebo jím pověřená osoba. Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se členská schůze usnese na předčasném ukončení. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat.
5. Valná hromada spolku projednává činnost spolku za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období následující, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku. Do její působnosti tak náleží:
a) projednávat a schvalovat výroční zprávu o činnosti a hospodaření za uplynulé funkční období
b) schvalovat výsledek hospodaření spolku
c) projednávat zprávu Dozorčí rady,
d) stanovení výše a splatnosti členských příspěvků,
e) projednávat a schvalovat program spolku,
f) volit členy a náhradníky předsednictva spolku a Dozorčí rady. Zvolení členové volí své předsedy a další funkcionáře na 1. zasedání předsednictva a dozorčí rady.
g) rozhodovat o změnách stanov, zániku spolku a o majetkové likvidaci, přičemž o zániku spolku musí rozhodnout nejméně dvoutřetinovou většinou hlasů členů přítomných na valné hromadě.
6. Rada zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila valná hromada. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání valné hromady.

Článek 8
Rada spolku

1. Rada spolku je druhým nejvyšším orgánem, řídí jeho činnost v souladu se stanovami valné hromady po celé funkční období.  Za svou činnost odpovídá valné hromadě spolku.
2. Radu spolku tvoří:
- 11 členů předsednictva volených na valné hromadě
-  vedoucí odborných referátů
-  předseda Dozorčí rady
3. Rada volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a další funkcionáře spolku (vědeckého tajemníka, hospodáře atd.)
4. Jmenuje a odvolává tajemníka spolku, určuje jeho působnost, práva a odpovědnost.
5. Za zvolené členy Rady spolku, kteří v průběhu funkčního období svou činnost v Radě ukončili, má právo kooptovat náhradníky.
6. Rada spolku může delegovat některé ze svých pravomocí na další organizační články.
7. Rada odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání spolku. Rada vede a řídí práci spolku v období mezi členskými schůzemi, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o jeho rozvoj. Rada je oprávněna delegovat ty své pravomoci, o kterých rozhodne na další členy spolku. Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře.
8. Rada je svolávána předsedou podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Je usnášeníschopná pouze za účasti všech jeho členů.  Hlasy všech členů mají stejnou váhu. Na schůzi mohou být zváni dle potřeby hosté.
9. Pozvání na schůzi musí být písemné.
10. Předseda je povinen svolat do 15 dnů mimořádnou schůzi výboru, požádá-li jej o to nejméně polovina jeho členů s udáním důvodu svolání a programu schůze.
11. Do výlučné kompetence rady patří:
a) svolávat členskou schůzi
b) přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci spolku,
c) dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku,
d) přijímat členy, rozhodovat o jejich vyloučení
e) přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr
f) rozhodovat o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody

Článek 9
Předseda
 
1. Předseda je nejvyšším výkonným představitelem spolku a navenek za spolek jedná samostatně. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis . K jednání jménem spolku v dílčích věcech může být zmocněna další osoba. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.
2. Předseda je volen Radou spolku na prvním zasedání, které následuje hned po Valné hromadě. Jeho funkční období končí předáním funkce nastupujícímu předsedovi. Předání je nutné provést nejpozději do 14 dnů od zvolení nového předsedy.
3. K výlučným kompetencím předsedy patří:
a) vedení valné hromady, ověřování její usnášeníschopnosti, pořízení zápisu z jejího jednání
b) svolání a vedení schůzí rady,
c) pracovní dohled nad zaměstnanci spolku.
4. Předseda se řídí zákony ČR, stanovami spolku a rozhodnutími rady a valné hromady.
5. Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy výboru, případně na další členy či zaměstnance spolku.
 
 
Článek 10
Dozorší rada

1. Dozorčí rada má 3 členy. Členy dozorčí rady volí valná hromada z řad členů spolku. Dozorčí rada si ze svého středu volí předsedu, který ji zastupuje při jednání s ostatními orgány spolku a dalšími osobami zúčastněnými na činnosti spolku. Dozorčí rada se zodpovídá valné hromadě.
2. Členství v dozorčí radě není slučitelné s členstvím ve výboru spolku. Členem dozorčí rady nesmí být osoba blízká členům rady.
3. Úkolem dozorčí rady je kontrolovat, zda činnost orgánů spolku a hospodaření spolku probíhá v souladu s obecně platnými předpisy, stanovami, organizačními normami spolku a rozhodnutími členské schůze a výboru.
4. Kontrolu provádí dozorčí rada nezávisle na ostatních orgánech, na základě vlastního rozhodnutí kdykoliv v průběhu roku, nejméně však jednou ročně, v rámci odsouhlasení roční závěrky hospodaření.
5. Při provádění kontrol je povinna postupovat objektivně a nestranně. Zahájení a ukončení kontroly oznámí předsedovi  bez zbytečného prodlení.
6. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů spolku a dát přezkoumat roční závěrku nezávislým auditorem.
7. O výsledku kontroly předá do 14 dnů předsedovi a následně valné hromadě písemnou zprávu. Zpráva musí obsahovat stručný záznam o postupu kontroly, výčet kontrolovaných oblastí, zjištěné nedostatky, jména osob, které za ně nesou odpovědnost a návrh na opatření k nápravě.
8. Všichni členové, rada spolku i zaměstnanci jsou povinni s dozorčí radou v průběhu kontroly spolupracovat a poskytovat jí potřebné informace či vysvětlení a další požadovanou součinnost.
9. Nesouhlasí-li odpovědné osoby se závěry dozorčí rady, mají právo připojit k revizní zprávě své písemné vyjádření.
10. Dozorčí rada kontroluje zejména:
a) plnění usnesení Valné hromady spolku,
b) plnění programu spolku,
c) dodržování stanov a organizačního řádu spolku a plánu činnosti spolku,
d) hospodaření s prostředky a majetkem spolku
11. Za zvolené členy, kteří v průběhu funkčního období svou činnost v Dozorčí radě ukončili, má právo kooptovat náhradníky.


Článek 11
Struktura spolku

1. Organizačními články spolku jsou:
a) Rada spolku,
b) trvalé nebo dočasné organizační články, vytvářené podle odborných zájmů členů (odborné skupiny, sekce, komise, kluby, komitéty apod.),
2. Podrobnosti organizační struktury stanoví Organizační řád schvalovaný Radou spolku.
3. Nositelem právní subjektivity spolku je Rada spolku, která zejména:
a) řídí činnost spolku a zabezpečuje potřebnou koordinaci činnosti jejích organizačních článků,
b) zabezpečuje potřebnou správní činnost, technickoekonomické informace, ediční, organizační, právní a další služby,
c) je zřizovatelem obchodních organizací, určených pro potřeby spolku,
d) registruje členskou základnu
e) reprezentuje společnost vůči tuzemským i zahraničním partnerům,
f) spravuje majetek spolku.

Článek 12
Sekretariát spolku

1. Sekretariát spolku:
a) zabezpečuje registraci a evidenci členů a kontroluje placení příspěvků a uzavřených smluv,
b) zabezpečuje organizační, administrativní a ekonomickou agendu spolku,
c) plní úkoly určené valnou hromadou společnosti a usneseními Rady spolku,
d) je řízen tajemníkem společnosti, který za činnost sekretariátu odpovídá Radě spolku.

 
Článek 13
Majetek a hospodaření

1. Hospodaření spolku se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky. V kalendářním roce je řízeno rozpočtem, schváleným Radou spolku.
2. Při schvalování ročního rozpočtu, který musí být vyrovnaný, je Rada společnosti oprávněna v závažném případě výši členských příspěvků upravit na běžný rok tak, aby bylo vyrovnaného rozpočtu dosaženo. Takové výjimečné rozhodnutí projedná Rada s revizní komisí a předloží ke schválení nejbližší valné hromadě.
3. Majetek spolku je tvořen hmotným i nehmotným majetkem.
4. Činnost spolku je financována:
a) příspěvky členů a příspěvky na činnost spolku dle smluv,
b) příjmy z odborné a hospodářské činnosti,
c) dotace, subvence a dary,
d) výnosy z úroků z uložených finančních prostředků.
5. Prostředky spolku musí být vynakládány výhradně na uskutečňování účelu spolku a v souladu se zásadami jeho hospodaření.

     Článek 14
Členské příspěvky

1. Výši členských příspěvků fyzických osob stanoví :
a) u národních řádných členů Rada spolku WTA CZ,
b) u nadnárodních řádných členů Rada spolku WTA e.V.
2. Členský příspěvek platí člen zpravidla na běžný účet v Komerční bance, sdělený sekretariátem spolku.
3. Nadnárodní člen platí příspěvky do WTA e.V. prostřednictvím WTA CZ s tím, že takto jsou uhrazeny i členské příspěvky do WTA CZ.
4. Výše příspěvků přidružených členů a příspěvků na činnost spolku je stanovena ve smlouvě mezi přidruženým členem a spolkem. 

Článek 15
Závěrečná ustanovení

1. Statutárním zástupcem spolku je předseda. Za spolek jedná samostatně.
2. Stanovy spolku mohou být změněny pouze usnesením Valné hromady spolku.
3. Rada spolku vydá k těmto stanovám organizační řád.
4. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem schválení valnou hromadou. a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.

 

Stanovy schváleny valnou hromadou 12.listopadu 2015

 

V Praze dne 12. listopadu 2015

Upraveno dle NOZ  - změna názvu na spolek    „z.s.“

Zapsáno  rejstříkovým soudem 11.1.2016

 

Aktualizováno Úterý, 17 Květen 2016 09:42
 
10.jpg

- Z důvodu aktuální epidemiologické situace je letošní 42. konference „Sanace a rekonstrukce staveb 2020“ zrušena.
22. mezinárodní konference CRRB bude probíhat ONLINE.

Další akce budou upřesněny.

 


AKTUÁLNĚ

02/2020

Forma zpracování příspěvku do časopisu Zpravodaj WTA CZ ke stažení v .doc naleznete zde >>

02/2020

Nabízíme ke koupi Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí TP SSBK III. Více informací na hlavní stránce www.wta.cz nebo kontaktujte sekretariát wta@wta.cz


Přihlašovací údaje do INTRANETu získáte na wta@wta.cz.
 

                                                                  © 2009 WTA.CZ | Designed by Dabeck.net | Realized by Jaks.cz