change language to ENGLISH
English language

O NÁS | STANOVY | KONTAKT


 Autorizační komise:

 Předseda:Ing. Jaroslav Pánik
 Členové:prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc.
 prof. Ing. Pavel Kuklík, CSc.
 doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc.
 doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.
 Ing. arch. Miloš Solař

Přípravný seminář a autorizace se budou konat 09-10/2019.

Žádost o udělení autorizace
pro oblast sanace zděných staveb proti vlhkosti v
.doc naleznete zde >>

Okruhy otázek k autorizaci
pro oblast sanace zděných staveb proti vlhkosti v .doc naleznete zde >>

Seznam osob s udělenou autorizací
pro oblast sanace zděných staveb proti vlhkosti
.pdf naleznete zde >>

RE-AUTORIZAČNÍ pravidla
pro oblast sanace zděných staveb proti vlhkosti .doc naleznete zde >>

 

Žádost o RE-AUTORIZACI
pro oblast sanace zděných staveb proti vlhkosti .doc naleznete zde >>

Příloha k žádosti o RE-AUTORIZACI
pro oblast sanace zděných staveb proti vlhkosti
.pdf naleznete zde >>

 

V souladu s svými vnitřními stanovami vydává
Rada WTA CZ tato

AUTORIZAČNÍ PRAVIDLA

WTA CZ – Vědeckotechnické společnosti
pro sanace staveb a péči o památky

pro oblast sanace zděných staveb proti vlhkosti

Článek 1

Tato autorizační pravidla upravují následující náležitosti:

 • udělování autorizace,
 • náležitosti žádostí o udělení autorizace,
 • požadavky na odbornou praxi,
 • postavení a působnost zkušebních komisí (dále jen "komise"),
 • způsob a průběh zkoušek odborné způsobilosti (dále jen "zkoušky"),
 • doklady o autorizaci.

Nejedná se o autorizaci podle zákona č.360/1992 Sb. v platném znění o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Článek 2

Autorizace v souladu s těmito autorizačními pravidly se uděluje pro odbornou oblast sanace zděných staveb proti vlhkosti.

O autorizaci se mohou ucházet osoby s úplným vysokoškolským vzděláním a třemi lety odborné praxe, nebo středoškolským vzděláním a pěti lety odborné praxe.

Článek 3

Žádost o udělení autorizace podává na sekretariát WTA CZ žadatel písemně na předepsaném tiskopisu, který musí být vyplněn čitelně a úplně. Formulář žádosti obsahuje tyto údaje:

 • jméno a příjmení, rodné, popřípadě dřívější příjmení uchazeče,
 • akademický titul, vědeckou nebo pedagogickou hodnost,
 • datum narození, státní občanství,
 • adresu trvalého bydliště s uvedením čísla telefonu, případně faxu a e-mail adresu,
 • kontaktní adresu, liší-li se od trvalého bydliště,
 • dosažené vzdělání s uvedením studijního oboru,
 • soupis vykonané odborné praxe,
 • název a adresa firmy nebo instituce, pokud žadatele vysílá zaměstnavatel.

Povinnou součástí žádosti jsou současně i níže uvedené doklady:

 • kopie dokladů o dosažení požadovaného vzdělání, ověřené úředně nebo kopií originálu ověřenou sekretariátem WTA CZ,
 • dokladování o vykonané odborné praxi v oboru autorizace, ze kterého musí být zřejmé pracoviště a období, kdy byla odborná praxe vykonávána a co bylo jejím obsahem,
 • soupis vybraných projektů, realizovaných staveb, vydaných odborných posudků, statí a publikací, patentů s vyjádřením vlastního autorského podílu nebo popis dosavadní odborné činnosti; soupis musí být potvrzen osobou, pod jejímž odborným vedením byla praxe vykonávána (autorizovaná osoba, zaměstnavatel, společník firmy),
 • doklad o plné způsobilosti k právním úkonům, kterým se rozumí v obvyklých případech čestné prohlášení žadatele, že nebyl nikdy úředně prohlášen za nezpůsobilého k právním úkonům; ve zvláštních případech se požaduje doklad o pravomocném zrušení úředního prohlášení o nezpůsobilosti k právním úkonům,
 • doklad o změně příjmení tak, aby byly doloženy všechny změny příjmení, které se váží k předkládaným dokladům,
 • doklad o absolvování akcí celoživotního vzdělávání v oboru sanace staveb.

Formulář žádosti o udělení autorizace je k dispozici na www.wta.cz.

Článek 4

Za uznanou odbornou praxi se považuje výkon činností při realizaci stavby, spoluúčast na projekční činnosti, vydané odborné posudky, statě a publikace, patenty, přičemž musí vždy být vyjádřen vlastní autorský podíl.

Délka odborné praxe se prokazuje na základě listinných dokladů (potvrzení, osvědčení apod.) o dosavadním zaměstnání nebo podnikatelské činnosti žadatele. V těchto dokladech musí být vždy specifikována vybraná odborná činnost a určena doba, po níž žadatel tuto činnost vykonával. Nejsou-li výše uvedené doklady dostupné, mohou připadat v úvahu i jiné důkazní prostředky prokazující délku praxe (např. svědecké výpovědi či čestné prohlášení).

Článek 5

Zkušební komise pro autorizační řízení je čtyřčlenná a sestává z předsedy a 3 členů. Členy komise ustanovuje Rada WTA CZ. Předsedu volí komise tajným hlasováním. V posuzování zkoušeného a v rozhodování o výsledku autorizačního řízení jsou komise na Radě WTA CZ nezávislé.

Aktuální autorizační komise je k dispozici na webových stránkách WTA CZ. V čele zkušební komise stojí předseda, který řídí její činnost, odpovídá za ni a za řádný průběh autorizačního řízení, rozhoduje o sporných či mimořádných okolnostech, které mohou nastat v jeho průběhu. Při shodě hlasů rozhoduje hlas předsedy. V době jeho nepřítomnosti vykonává všechny jeho funkce předsedou jmenovaný člen komise. V průběhu autorizačního řízení musí být vždy přítomen předseda nebo jím jmenovaný člen komise a současně alespoň 2 členové komise.

Zkušebními místy, v nichž se vykonávají zkoušky, jsou Praha a nebo Brno. Poplatek za vykonání zkoušky je 3.000,- Kč pro členy WTA CZ. Pro nečleny je poplatek za vykonání zkoušky 4.000,- Kč. Při opakování zkoušky poplatek činí Kč 500,- Kč. Náklady na zhotovení autorizačního razítka budou hrazeny zvlášť dle aktuálních nákladů.

Článek 6

Zkušební komise zkontroluje úplnost žádosti na základě předložených dokladů. Jestliže žádost není čitelná nebo úplná, neobsahuje všechny požadované doklady anebo z ní není zřejmé splnění podmínek uvedených v těchto autorizačních pravidlech, vyzve žadatele o doplnění a stanoví, kterými potřebnými doklady má být žádost doplněna a v jakém termínu.

Nebude-li žádost ve stanoveném termínu požadovaným způsobem doplněna anebo vzniknou-li pochybnosti o pravosti dokladů, komise navrhne odmítnutí žádosti. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti musí obsahovat důvody odmítnutí a poučení o odvolání.

Ke zkoušce nelze žadatele pozvat dřív, než bude jeho žádost včetně požadovaných dokladů kompletní.

Termín a místo konání zkoušky musí být žadateli sděleno nejméně 20 dnů předem. Ve sdělení musí být žadatel informován rovněž o výši autorizačního poplatku a o povinnosti zaplatit tento poplatek v dostatečném předstihu bezhotovostním převodem, tak aby alespoň 5 dnů před konáním autorizačního řízení byla platba připsána na účet WTA CZ.

Zkušební komise se schází minimálně 1x ročně.

Článek 7

Před zahájením autorizačního řízení komise ověří totožnost žadatele, informuje žadatele o způsobu provádění řízení a o jeho právech a povinnostech podle tohoto řádu.

Autorizační řízení obsahuje ústní část a písemnou část. Výsledky každé z těchto částí se hodnotí zvlášť. Ústní i písemná část se koná v českém nebo slovenském jazyce a bez možnosti účasti tlumočníka.

Písemná část autorizačního řízení je neveřejná, provádí se formou písemného testu (dále jen "test"), který umožňuje ověření odborných znalostí uchazeče. Obsah testu stanoví zkušební komise a otázky obsažené v testu musí být aktualizovány. Témata otázek ke zkoušce jsou k dispozici na webových stránkách WTA CZ. Test musí být vykonáván pod neustálým dohledem určeného člena komise.

Předmětem ústní části autorizačního řízení je prověření schopností žadatele uplatnit odborné znalosti při praktickém a samostatném výkonu odborných činností v oboru sanace staveb proti vlhkosti. Toto prověření probíhá především formou odborné rozpravy nad předloženými odbornými dokumenty. Ústní část zkoušky vykonává vždy jen jeden žadatel. Po celý průběh zkoušky musí být přítomen předseda a alespoň dva další členové komise.

Klasifikaci "vyhověl" lze udělit žadateli, který uspěl v písemné i ústní části autorizačního řízení. Žadatel, který nevyhověl v testu, nemůže být připuštěn k ústní části.

Článek 8

Žadatel může nejpozději k termínu konání autorizačního řízení požádat zkušební komisi o jeho odklad. V žádosti musí uvést důvody, které mu brání ve stanoveném termínu se k autorizačnímu řízení dostavit. Komise žádosti o odklad může vyhovět, má-li žadatel k odkladu autorizačního řízení zdravotní nebo jiné vážné důvody; náhradní termín autorizačního řízení žadateli oznámí nejméně 15 dnů předem.

Žadatel, který se k autorizačnímu řízení nedostaví bez řádné omluvy ani nepožádá o jeho odklad, nemá nárok na vykonání autorizačního řízení v náhradním termínu a vrácení poplatku. Pokud jeho zájem na vykonání autorizačního řízení trvá, musí tuto skutečnost zkušební komisi sdělit a svoji žádost doplnit doklady, jejichž platnost prošla nebo došlo k jejich změně.

Předseda komise může ze závažných důvodů rozhodnout o přerušení autorizačního řízení. V takovém případě musí žadatel být nejdéle do 30 dnů od přerušení autorizačního řízení informován o tom, že termín, kdy bude pokračováno v přerušeném autorizačním řízení, mu bude sdělen nejméně 15 dní předem.

Článek 9

Komise celkový výsledek autorizačního řízení hodnotí bez přítomnosti uchazeče klasifikací "vyhověl" nebo "nevyhověl" s tím, že se o tom usnáší většinou hlasů. O výsledku hodnocení zkoušky informuje předseda žadatele ihned po rozhodnutí komise.

O provedeném autorizačním řízení pořídí komise zápis na předepsaném tiskopisu. Zápis podepíší všichni přítomní členové komise. V případě klasifikace "nevyhověl" žadatel svým podpisem na tiskopisu stvrdí, že mu byly uvedeny důvody, pro které v autorizačním řízení nevyhověl. Odmítne-li žadatel tiskopis podepsat, předseda komise tuto skutečnost na tiskopise vyznačí.

V případě klasifikace "vyhověl" bude uchazeči v termínu do 20 pracovních dnů vystaven Certifikát o autorizaci pro oblast sanace zděných staveb proti vlhkosti a razítko autorizované osoby s registrovaným pořadovým číslem. Platnost Certifikátu je pětiletá.

Článek 10

Certifikát o autorizaci obsahuje

 • jméno a příjmení držitele certifikátu,
 • datum narození,
 • název zaměstnavatele, pokud v žádosti je požadován,
 • oblast udělené autorizace „sanace zděných staveb proti vlhkosti “
 • číslo Certifikátu o autorizaci,
 • datum udělení Certifikátu o autorizaci,
 • dobu platnosti Certifikátu o autorizaci,
 • podpisy předsedy WTA CZ a předsedy zkušební komise,
 • razítko WTA CZ

Článek 11

Držitel autorizace v oboru „Sanace zděných staveb proti vlhkosti" je oprávněn používat certifikát a razítko odborné způsobilosti při své činnosti s tím, že označené materiály musí vždy obsahovat jméno, originální podpis autorizované osoby a datum.

Článek 12

Tento autorizační řád nabývá účinnosti dnem jeho schválení Radou WTA CZ.

 

V Praze dne 20.6.2011

                                                                          prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc.
                                                                    předseda WTA CZ

 

Radou WTA CZ schváleno dne: 28.6.2011

VYHLEDÁVÁNÍ
Stanovy WTA CZ PDF Tisk Email

STANOVY

Vědeckotechnické společnosti pro sanace staveb a péči o památky z.s.

(WTA CZ)

 
Článek 1
Základní ustanovení

1. Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky z.s. (dále jen „spolek“) je dobrovolný spolek fyzických a právnických osob zajímajících se odborně o otázky sanace staveb, rozvoj sanačních technologií a materiálů pro sanace, včetně komplexní péče o památkové objekty.
2. Spolek ve smyslu ustanovení § 214  a násl. zák. č. 89/2012 je samostatnou právnickou osobou
3. Název spolku: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky z.s.
4. Sídlo spolku:   Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
5. Spolek bude užívat logo: WTA CZ

Článek 2
Poslání spolku

1. Posláním spolku je rozvíjení odborných znalostí a tvůrčích schopností členů, uspokojování a prosazování jejich odborných zájmů a popularizace sanačních procesů při rekonstrukcích a obnově staveb.
2. Spolek:
a) vytváří podmínky pro sdružování členů k zájmové a odborné činnosti, Přidruženými členy jsou fyzické nebo právnické osoby včetně veřejných institucí, svazů a podniků, které jsou ochotny a schopny podporovat společnost v její činnosti,
b) umožňuje a organizuje odborné styky, výměnu zkušeností, konzultace a společná řešení odborných problémů,
c) získává a šíří vědecké, technické, ekonomické, právní a obchodní informace, formuluje podmínky pro správnou aplikaci novodobých materiálů a technologií, spolupodílí se na zpracovávání sjednocení požadavků při sanacích a rekonstrukcích objektů,
d) organizuje výchovně vzdělávací činnost a podílí se na rekvalifikačním a celoživotním vzdělávání,
e) v rámci svého poslání zabezpečuje ediční činnost,
f)  zabezpečuje expertizní, poradenskou a konzultační činnost a rozvíjí další aktivity, spadající do sféry odborných zájmů členů,
g) pro zajištění potřeb svých členů může zřizovat zájmová sdružení – odborné komise pro řešení technického problému, nebo vstupovat do účelné spolupráce s jiným právním subjektem,
h) spolupracuje s dalšími domácími organizacemi a institucemi.
3. Spolek spolupracuje se zahraniční společností WTA e.V. (německy - Wissenschaftlich – Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e. V., anglicky - International Association for Science and Technology of Building Maintenance and the Preservation of Monuments)
4. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.

Článek 3
Členství ve spolku

1. Členství ve spolku je dobrovolné a členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti.
2. Členy spolku jsou řádní a přidružení členové.
3. Řádnými členy jsou výhradně fyzické osoby, které jsou na základě své činnosti nebo vzdělání schopné se aktivně podílet na úkolech spolku. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a  nepřechází na jeho právního nástupce.
4. Řádní členové mohou být národní nebo nadnárodní se stejnými právy a povinnostmi.
5. Řádný národní člen je registrován pouze u WTA CZ, kdežto řádný nadnárodní člen je registrován kromě WTA CZ  i ve WTA e.V. (International Association for Science and Technology of Building Maintenance and the Preservation of Monuments).
6. Přidruženými členy jsou fyzické nebo právnické osoby včetně veřejných institucí, svazů a podniků, které jsou ochotny a schopny podporovat společnost v její činnosti. Mají právo jmenovat svého zástupce na jednání valné hromady, který má stejná práva jako řádný člen, tj. hlasovat, volit a být volen do orgánů společnosti.
7. Čestným členem může být jmenován člen, který se o společnost zvlášť významně zasloužil. Jmenování čestným členem se uskuteční na návrh Rady společnosti po potvrzení valnou hromadou. Čestní členové neplatí členské příspěvky.

Článek 4
Členství fyzických osob – řádných členů

1. Členem spolku se může stát každý občan České republiky a cizí státní příslušník.
2. Členství národní vzniká schválením přihlášky Předsednictvem společnosti WTA CZ a její registrací sekretariátem WTA CZ, členství nadnárodní vzniká schválením přihlášky Předsednictvem společnosti WTA e.V. a její registrací sekretariátem WTA CZ.
3. Členství zaniká:
a) dobrovolné vystoupení člena písemným oznámením o vystoupení, členství končí dnem doručení písemného oznámení
b) vyloučením pro neplnění členských povinností zejména neplacením členských příspěvků, a to na základě rozhodnutí Rady společnosti, členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku
c) zánikem spolku nebo rozhodnutím členské schůze o jeho přeměně na jinou právní formu
d)  úmrtím člena.
4. Práva řádného člena spolku:
a) podílet se na všech formách činnosti spolku,
b) zúčastňovat se akcí spolku a využívat členské výhody,
c) volit a být volen do všech orgánů spolku a odvolávat se k nim,
d) podávat návrhy a spolurozhodovat o návrzích podaných jinými členy,
e) využívat všechny formy služeb poskytovaných spolkem.
5. Povinnosti řádného člena spolku:
a) dodržovat stanovy a organizační řád spolku, plnit usnesení Valné hromady spolku
b) uhradit členský příspěvek na činnost spolku ve výši a termínu stanovených valnou hromadou spolku
c) dbát o správné a úplné údaje v přihlášce a při registraci a změny oznamovat neprodleně sekretariátu,
d) řádně vykonávat přijaté funkce a úkoly,
e) hájit zájmy spolku a jeho členů. a svou programovou činností přispívat k plnění poslání a šíření dobrého jména Spolku v České republice i v zahraničí
6. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.
7. Výbor spolku je povinen vést seznam členů, který je neveřejný.

Článek 5
Členství přidružených osob

1. Přidruženým členem spolku se může stát každá fyzická a právnická osoba se sídlem v České republice nebo v zahraničí, pokud je její činnost slučitelná s právním řádem České republiky.
2. Členství vzniká registrací členství a uzavřením smlouvy se společností. Smlouva se uzavírá obvykle na dobu neurčitou a obsahuje výši členského příspěvku a dohodnutou výši příspěvku na činnost spolku.
3. Práva přidruženého člena spolku:
a) podílet se na všech formách činnosti spolku,
b) zúčastňovat se akcí spolku a využívat členské výhody,
c) podávat návrhy na zaměření činnosti spolku,
d) využívat služby poskytované spolkem,
e) jmenovat svého zástupce na valnou hromadu spolku s právem volit a být volen do všech orgánů spolku.
4. Povinnosti přidruženého člena spolku: 
a) dodržovat stanovy a organizační řád spolku, plnit usnesení Valné hromady spolku
b) platit řádně a ve stanovených termínech ve smlouvě dohodnuté příspěvky (čl. 5/2),
c) dbát o správné a úplné údaje v přihlášce a při registraci a změny oznamovat neprodleně sekretariátu,
d) řádně vykonávat přijaté funkce a úkoly,
e) hájit zájmy spolku a jeho členů a svou programovou činností přispívat k plnění poslání a šíření dobrého jména Spolku v České republice i v zahraničí
5. Členství zaniká:
a) ukončením doby platnosti smlouvy,
b) ukončením doby výpovědní lhůty po výpovědi smlouvy jednou ze stran,
c) zánikem člena – právnické osoby,
d) zánikem spolku,
e) zrušením členství pro neplnění členských povinností a to na základě rozhodnutí Rady spolku.

Článek 6
Orgány spolku

1. Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny tyto orgány:
a) Valná hromada
b) Rada
c) Předseda
d) Dozorčí rada
2. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání je upraven dále ve stanovách.
3. Valná hromada je tvořena shromážděním všech členů spolku, ostatní orgány jsou volené.
4. Funkční období volených orgánů jsou tři roky. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání valné hromady. Členství ve volených orgánech zaniká (kromě smrti člena voleného orgánu) uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí pro hrubé porušení jeho povinností.

Článek 7
Valná hromada spolku

1. Valná hromada je shromážděním členů spolku a je jeho nejvyšším orgánem.
2. Řádnou valnou hromadu svolává předseda spolku jedenkrát za funkční období, které trvá 3 roky, s tím, že pozvánka spolu s jejím programem musí být rozeslána nejpozději 20 kalendářních dnů před datem konání valné hromady. Předseda spolku svolá mimořádnou valnou hromadu z podnětu alespoň třetiny členů spolku nebo dozorčí rady spolku. Nesvolá-li předseda spolku mimořádnou valnou hromadu do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat mimořádnou valnou hromadu na náklady spolku sám. Již svolané zasedání VH lze odvolat nebo odložit.
3. Účast na valné hromadě je povinná pro všechny řádné členy. Přidružení členové delegují na valnou hromadu své zástupce. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Valná hromada je schopna se usnášet, je-li přítomno alespoň 51 % členů společnosti. Při neschopnosti se usnášet svolá předsednictvo náhradní valnou hromadu s nezměněným programem se začátkem o 30 minut později. Tato valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomno alespoň 33 % členů společnosti.
K platnosti rozhodnutí a usnesení valné hromady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny členů přítomných na valné hromadě, pokud tyto stanovy nestanoví jinak (viz čl. 7 bod 3e).
4. Jednání valné hromady řídí předseda nebo jím pověřená osoba. Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se členská schůze usnese na předčasném ukončení. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat.
5. Valná hromada spolku projednává činnost spolku za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období následující, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku. Do její působnosti tak náleží:
a) projednávat a schvalovat výroční zprávu o činnosti a hospodaření za uplynulé funkční období
b) schvalovat výsledek hospodaření spolku
c) projednávat zprávu Dozorčí rady,
d) stanovení výše a splatnosti členských příspěvků,
e) projednávat a schvalovat program spolku,
f) volit členy a náhradníky předsednictva spolku a Dozorčí rady. Zvolení členové volí své předsedy a další funkcionáře na 1. zasedání předsednictva a dozorčí rady.
g) rozhodovat o změnách stanov, zániku spolku a o majetkové likvidaci, přičemž o zániku spolku musí rozhodnout nejméně dvoutřetinovou většinou hlasů členů přítomných na valné hromadě.
6. Rada zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila valná hromada. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání valné hromady.

Článek 8
Rada spolku

1. Rada spolku je druhým nejvyšším orgánem, řídí jeho činnost v souladu se stanovami valné hromady po celé funkční období.  Za svou činnost odpovídá valné hromadě spolku.
2. Radu spolku tvoří:
- 11 členů předsednictva volených na valné hromadě
-  vedoucí odborných referátů
-  předseda Dozorčí rady
3. Rada volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a další funkcionáře spolku (vědeckého tajemníka, hospodáře atd.)
4. Jmenuje a odvolává tajemníka spolku, určuje jeho působnost, práva a odpovědnost.
5. Za zvolené členy Rady spolku, kteří v průběhu funkčního období svou činnost v Radě ukončili, má právo kooptovat náhradníky.
6. Rada spolku může delegovat některé ze svých pravomocí na další organizační články.
7. Rada odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání spolku. Rada vede a řídí práci spolku v období mezi členskými schůzemi, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o jeho rozvoj. Rada je oprávněna delegovat ty své pravomoci, o kterých rozhodne na další členy spolku. Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře.
8. Rada je svolávána předsedou podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Je usnášeníschopná pouze za účasti všech jeho členů.  Hlasy všech členů mají stejnou váhu. Na schůzi mohou být zváni dle potřeby hosté.
9. Pozvání na schůzi musí být písemné.
10. Předseda je povinen svolat do 15 dnů mimořádnou schůzi výboru, požádá-li jej o to nejméně polovina jeho členů s udáním důvodu svolání a programu schůze.
11. Do výlučné kompetence rady patří:
a) svolávat členskou schůzi
b) přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci spolku,
c) dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku,
d) přijímat členy, rozhodovat o jejich vyloučení
e) přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr
f) rozhodovat o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody

Článek 9
Předseda
 
1. Předseda je nejvyšším výkonným představitelem spolku a navenek za spolek jedná samostatně. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis . K jednání jménem spolku v dílčích věcech může být zmocněna další osoba. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.
2. Předseda je volen Radou spolku na prvním zasedání, které následuje hned po Valné hromadě. Jeho funkční období končí předáním funkce nastupujícímu předsedovi. Předání je nutné provést nejpozději do 14 dnů od zvolení nového předsedy.
3. K výlučným kompetencím předsedy patří:
a) vedení valné hromady, ověřování její usnášeníschopnosti, pořízení zápisu z jejího jednání
b) svolání a vedení schůzí rady,
c) pracovní dohled nad zaměstnanci spolku.
4. Předseda se řídí zákony ČR, stanovami spolku a rozhodnutími rady a valné hromady.
5. Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy výboru, případně na další členy či zaměstnance spolku.
 
 
Článek 10
Dozorší rada

1. Dozorčí rada má 3 členy. Členy dozorčí rady volí valná hromada z řad členů spolku. Dozorčí rada si ze svého středu volí předsedu, který ji zastupuje při jednání s ostatními orgány spolku a dalšími osobami zúčastněnými na činnosti spolku. Dozorčí rada se zodpovídá valné hromadě.
2. Členství v dozorčí radě není slučitelné s členstvím ve výboru spolku. Členem dozorčí rady nesmí být osoba blízká členům rady.
3. Úkolem dozorčí rady je kontrolovat, zda činnost orgánů spolku a hospodaření spolku probíhá v souladu s obecně platnými předpisy, stanovami, organizačními normami spolku a rozhodnutími členské schůze a výboru.
4. Kontrolu provádí dozorčí rada nezávisle na ostatních orgánech, na základě vlastního rozhodnutí kdykoliv v průběhu roku, nejméně však jednou ročně, v rámci odsouhlasení roční závěrky hospodaření.
5. Při provádění kontrol je povinna postupovat objektivně a nestranně. Zahájení a ukončení kontroly oznámí předsedovi  bez zbytečného prodlení.
6. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů spolku a dát přezkoumat roční závěrku nezávislým auditorem.
7. O výsledku kontroly předá do 14 dnů předsedovi a následně valné hromadě písemnou zprávu. Zpráva musí obsahovat stručný záznam o postupu kontroly, výčet kontrolovaných oblastí, zjištěné nedostatky, jména osob, které za ně nesou odpovědnost a návrh na opatření k nápravě.
8. Všichni členové, rada spolku i zaměstnanci jsou povinni s dozorčí radou v průběhu kontroly spolupracovat a poskytovat jí potřebné informace či vysvětlení a další požadovanou součinnost.
9. Nesouhlasí-li odpovědné osoby se závěry dozorčí rady, mají právo připojit k revizní zprávě své písemné vyjádření.
10. Dozorčí rada kontroluje zejména:
a) plnění usnesení Valné hromady spolku,
b) plnění programu spolku,
c) dodržování stanov a organizačního řádu spolku a plánu činnosti spolku,
d) hospodaření s prostředky a majetkem spolku
11. Za zvolené členy, kteří v průběhu funkčního období svou činnost v Dozorčí radě ukončili, má právo kooptovat náhradníky.


Článek 11
Struktura spolku

1. Organizačními články spolku jsou:
a) Rada spolku,
b) trvalé nebo dočasné organizační články, vytvářené podle odborných zájmů členů (odborné skupiny, sekce, komise, kluby, komitéty apod.),
2. Podrobnosti organizační struktury stanoví Organizační řád schvalovaný Radou spolku.
3. Nositelem právní subjektivity spolku je Rada spolku, která zejména:
a) řídí činnost spolku a zabezpečuje potřebnou koordinaci činnosti jejích organizačních článků,
b) zabezpečuje potřebnou správní činnost, technickoekonomické informace, ediční, organizační, právní a další služby,
c) je zřizovatelem obchodních organizací, určených pro potřeby spolku,
d) registruje členskou základnu
e) reprezentuje společnost vůči tuzemským i zahraničním partnerům,
f) spravuje majetek spolku.

Článek 12
Sekretariát spolku

1. Sekretariát spolku:
a) zabezpečuje registraci a evidenci členů a kontroluje placení příspěvků a uzavřených smluv,
b) zabezpečuje organizační, administrativní a ekonomickou agendu spolku,
c) plní úkoly určené valnou hromadou společnosti a usneseními Rady spolku,
d) je řízen tajemníkem společnosti, který za činnost sekretariátu odpovídá Radě spolku.

 
Článek 13
Majetek a hospodaření

1. Hospodaření spolku se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky. V kalendářním roce je řízeno rozpočtem, schváleným Radou spolku.
2. Při schvalování ročního rozpočtu, který musí být vyrovnaný, je Rada společnosti oprávněna v závažném případě výši členských příspěvků upravit na běžný rok tak, aby bylo vyrovnaného rozpočtu dosaženo. Takové výjimečné rozhodnutí projedná Rada s revizní komisí a předloží ke schválení nejbližší valné hromadě.
3. Majetek spolku je tvořen hmotným i nehmotným majetkem.
4. Činnost spolku je financována:
a) příspěvky členů a příspěvky na činnost spolku dle smluv,
b) příjmy z odborné a hospodářské činnosti,
c) dotace, subvence a dary,
d) výnosy z úroků z uložených finančních prostředků.
5. Prostředky spolku musí být vynakládány výhradně na uskutečňování účelu spolku a v souladu se zásadami jeho hospodaření.

     Článek 14
Členské příspěvky

1. Výši členských příspěvků fyzických osob stanoví :
a) u národních řádných členů Rada spolku WTA CZ,
b) u nadnárodních řádných členů Rada spolku WTA e.V.
2. Členský příspěvek platí člen zpravidla na běžný účet v Komerční bance, sdělený sekretariátem spolku.
3. Nadnárodní člen platí příspěvky do WTA e.V. prostřednictvím WTA CZ s tím, že takto jsou uhrazeny i členské příspěvky do WTA CZ.
4. Výše příspěvků přidružených členů a příspěvků na činnost spolku je stanovena ve smlouvě mezi přidruženým členem a spolkem. 

Článek 15
Závěrečná ustanovení

1. Statutárním zástupcem spolku je předseda. Za spolek jedná samostatně.
2. Stanovy spolku mohou být změněny pouze usnesením Valné hromady spolku.
3. Rada spolku vydá k těmto stanovám organizační řád.
4. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem schválení valnou hromadou. a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.

 

Stanovy schváleny valnou hromadou 12.listopadu 2015

 

V Praze dne 12. listopadu 2015

Upraveno dle NOZ  - změna názvu na spolek    „z.s.“

Zapsáno  rejstříkovým soudem 11.1.2016

 

Aktualizováno Úterý, 17 Květen 2016 09:42
 
04.jpg

- Z důvodu aktuální epidemiologické situace je letošní 42. konference „Sanace a rekonstrukce staveb 2020“ zrušena.
22. mezinárodní konference CRRB bude probíhat ONLINE.

Další akce budou upřesněny.

 


AKTUÁLNĚ

02/2020

Forma zpracování příspěvku do časopisu Zpravodaj WTA CZ ke stažení v .doc naleznete zde >>

02/2020

Nabízíme ke koupi Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí TP SSBK III. Více informací na hlavní stránce www.wta.cz nebo kontaktujte sekretariát wtacz2021@gmail.com

 

                                                                  © 2009 WTA.CZ | Designed by Dabeck.net | Realized by Jaks.cz